TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 01.12.2001 Cumartesi Sayı : 24600 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 29.11.2001
Karar No      : 727


            Bakanlığı döneminde usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; bu soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun 2 aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinde başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 29.11.2001 tarihli 28 inci Birleşiminde karar verilmiştir.