TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 07.02.2003 Cuma Sayı: 25017 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türkiye'deki Askeri Üs ve Tesisler ile Limanlarda Gerekli Yenileştirme, Geliştirme, İnşaat ve Tevsi Çalışmaları ile Alt Yapı Faaliyetlerinde Bulunmak Amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ne Mensup Teknik ve Askeri Personelin 3 Ay Süreyle Türkiye'de Bulunmasına İzin Verilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 06.02.2003
Karar No      : 759

 

Irak'ın 1990 Körfez Savaşı sonrası  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının çerçevesini çizdiği yaptırım ve denetim rejiminden kaynaklanan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesinden kaynaklanan sorunların sürmesi bir gerginlik ve kriz ortamının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum, Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemekte ve ciddi güvenlik riski oluşturmaktadır.

Kitle imha silahları konusundaki son gelişmeler sonucu gergin ortam giderek ağırlaşmış ve Irak sorununda nazik bir aşamaya gelinmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu konuyu uluslararası barış ve güvenliğe karşı süregelen ciddi bir tehdit olarak ele almış ve Irak'ın Körfez Savaşı sonrası resmi ateşkesin şartlarını ve bunun için üstlendiği yükümlülüklerin gereklerini bütün unsurlarıyla yerine getirmesinin sağlanmasının uluslararası barış ve güvenliğin korunması için elzem olduğunu kararlaştırmıştır.

Son gelişmeler kritik bir aşamaya girilmekte olduğunu göstermektedir.

 

Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması ve içinde bulunduğumuz hassas bölgede bir istikrar unsuru olarak varlığını sürdürmesi Türkiye için büyük önem taşımaktadır.

Türkiye bu sorunun uluslararası askeri müdahaleye gerek kalmadan barışçı yollarla çözüme kavuşturulmasını samimiyetle istemektedir. 58. Cumhuriyet Hükümeti tüm imkanları kullanarak bu yöndeki çabalarını sürdürmektedir.

Barışçı çözüm için tüm imkanlar seferber edilirken Türkiye'nin her durumu ve ihtimali de göz önünde bulundurması ve barışçı bir çözümün şartlarının oluşamaması durumunda karşısına çıkacak her gelişmeye karşı hazırlıklı olması da hayati önem taşımaktadır. Türkiye'nin temel hak ve çıkarlarına ve uluslararası sorumluluklarına uygun etkili bir siyaset izlemesi ve gelişmelerin seyrine göre gerekli tedbirlerin zamanında ve etkili biçimde alınabilmesi için hazırlıkların buna göre yürütülmesi bir zarurettir.

Bu mülahazalarla gerekli bütün hazırlıkları yapmak ve güvenlik tedbirlerini almak amacıyla, gelişmelerin seyrine göre Türkiye'nin sorumluluklarına, temel hak ve menfaatlerine uygun, etkili bir politika izlenmesine imkan sağlamak üzere, Türkiye'deki askeri üs ve tesisler ile limanlarda gerekli yenileştirme, geliştirme, inşaat ve tevsi çalışmaları ile alt yapı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup teknik ve askeri personelin 3 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına, bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılmasına, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.2.2003 tarihli 32 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştır.