TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 22.04.2003 Salı Sayı: 25087 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 15.04.2003
Karar No      : 767

 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili,Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına,Genel Kurulun 15.4.2003 tarihli 66 ncı Birleşiminde karar verilmiştir.