TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 13.01.2004 Salı Sayı: 25345 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayarlayarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü,İçtüzüğün 107 ve 108 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 06.01.2004
Karar No      : 793

 

Karadeniz Sahil Yolu işlerinin ihalesinde müteahhit firmaların önceden anlaştıklarının bilinmesine rağmen, fiyatları ayarlayarak ve rekabete meydan vermeyerek Devleti büyük ölçüde zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar Topçu hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinde başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.1.2004 tarihli 38 inci Birleşiminde karar verilmiştir.