TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 30.04.2004 Cuma Sayı: 25448 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(9/5, 6) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 20.04.2004
Karar No      : 805

 

Çocukları sokağa düşüren nedenlerle sokak çocuklarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına,Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına,Genel Kurulun 20.4.2004 tarihli 75 inci Birleşiminde karar verilmiştir.