TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 08.06.2004 Salı Sayı: 25486 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


(9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 02.06.2004
Karar No      : 808

 

Bakanlığı sırasında yapılan ihalelerde usulsüzlüklerde bulunduğu ve bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı, aynı zamanda mal varlığında haksız bir artışa sebebiyet verdiği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12,13,14  ve 15 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulan (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonun görev süresi, Genel Kurulun 2.6.2004 tarihli 96 ncı Birleşiminde 7.6.2004 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.