TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 02.11.2004 Salı Sayı: 25631 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Yüce Divana Sevkine İlişkin

Karar Tarihi : 26.10.2004
Karar No      : 822

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.12.2003 tarihli ve 788 numaralı Kararı ile kurulan (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 27.5.2004 tarihli ve Esas No: A.01.1.GEÇ: 9/3-288, Karar: 5 sayılı raporu ile Yüce Divana sevki istenen Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN hakkındaki oylama Yüce Divanın 22.7.2004 tarih ve E.2004/1 sayılı kararı gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 26.10.2004 tarihli 10 uncu Birleşiminde yeniden yapılmış ve Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın,

T. Halk Bankası A.Ş. yöneticilerini korumak ve sorumluların yargılanmalarını önlemek kastıyla, bilerek ve isteyerek; ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek, gerekli tedbirleri zamanında almayarak, takdir hakkını amacı dışında kullanıp, kanuni yetkisini aşarak ve yasaya aykırı uygulamalarda bulunarak Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin zarara uğramasına sebep olduğu ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine göre muhakeme edilmek üzere Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana Sevkine, 7 boş, 5 çekimser, 1 geçersiz ve 14 red oyuna karşı 415 kabul oyuyla karar verilmiştir.