TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 02.11.2004 Salı Sayı: 25631 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Devlet Eski Bakanı Güneş TANER'in Yüce Divana Sevkine İlişkin

Karar Tarihi : 27.10.2004
Karar No      : 825

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.12.2003 tarihli ve 790 numaralı Kararı ile kurulan (9/5,6) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 25.6.2004 tarihli ve Esas No: A.01.1.GEÇ: 9/5,6-143, Karar: 8 sayılı raporu ile Yüce Divana sevki istenen, Devlet Eski Bakanı Güneş TANER hakkındaki oylama, Yüce Divanın 23.7.2004 tarih ve E.2004/2 sayılı kararı gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 27.10.2004 tarihli 11 inci Birleşiminde yeniden yapılmış ve Devlet Eski Bakanı Güneş TANER'in:

Türkbank ihalesi sürecinde ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümünde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdiği, böylece siyasi rant amaçladığı, ayrıca Türkbank ihalesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan üçüncü şahıs konumundaki Kamuran ÇÖRTÜK'e ihalede üstlendiği aracılık misyonunun karşılığı olarak Genç TV'nin bedelsiz olarak verilmesini sağladığı ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrası delaletiyle, aynı Kanunun 205, 219/1,4 ve 33 üncü maddelerine göre muhakeme edilmek üzere Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana Sevkine, 2 çekimser, 5 boş, 4 geçersiz ve 7 red oyuna karşı 403 kabul oyuyla karar verilmiştir.