TBMM KARARLARI

  

Resmi Gazete: 12.11.2004 Perşembe Sayı: 25641 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU'nun Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 10.11.2004
Karar No      : 828

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.1.2004 tarihli ve 793 numaralı Kararı ile kurulan (9/9) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 27.10.2004 tarihli ve Esas No: A.01.1.GEÇ:9/9-175, Karar: 10 sayılı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.11.2004 tarihli 15 inci Birleşiminde görüşülerek Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU'nun;

İhale usul ve esaslarının 7 aşamada 7 ayrı düzenlemeyle belirlenmesi ile ihale usul ve esaslarında belirtilen kriterlere uygun çok sayıda (otuzu aşkın) firma var iken 15 firmanın belirlenerek davet edilmesi suretiyle ihalelerde rekabeti engellediği,

Üç proje halindeki işleri altı parçaya bölerek ve birbirleri ile ilişkilendirerek, ihaleye katılımı sınırlandırdığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin verilmesini engellediği,

Davet edilen firmaların gizli tutulması gerekirken gizli tutulmak bir yana ihalelerde bu firmaların birbirleriyle ortak girişimler oluşturmasını teşvik edecek mahiyette usul ve esaslar belirlediği,

Müteahhitlerin ihale öncesinde anlaştıklarını gösteren bir çok bulgu olmasına rağmen bu bulguların dikkate alınmadan ihalelerin sonuçlandırılmasına göz yumduğu,

Yine şartnameler gereği ihalelerde kabul edilmemesi gereken teklif mektuplarının ihale komisyonu tarafından geçerli sayılmasına göz yumduğu,

Bu hususların "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunun hile unsurunu teşkil ettiği,

İhale şartnamesinin, müteahhitlerin ihaleye davetinden sonra hazırlanması, zeyilname ile fiyatlarda değişiklikler yapılması, projelerin tamam olmadan işlerin ihaleye çıkarılması, sağlıksız keşifler hazırlanması suretiyle %142'lere varan keşif artışlarına sebep olması, yüksek taşıma katsayıları ve köprü inşaat zamları uygulanmak suretiyle daha sonra yapılan benzer ihalelerde olduğu gibi taşıma katsayısı A=l ve köprü zamsız olması durumunda nakliye fiyatı olarak ödenecek miktarın toplam 147,1 Milyon $ daha az olacağı ve bu tutarda fazla ödeme yapılmasına neden olduğu,

Soruşturma konusu ihalelerin %30 üzeri keşif artışı ihale indirim oranlarının %32 olarak belirlendiği gözönüne alındığında soruşturma konusu ihalelerde gerçekleştirilen %16,80 ile %20,30 arasında değişen ihale indirim oranları ile yukarıda belirtilen indirim oranları arasındaki fark kadar fazla ödemelere sebep olduğu,

Bu fazla ödemelerin haksız menfaat unsurunu teşkil ettiği ve bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine göre muhakeme edilmek üzere, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Yüce Divana 5 çekimser ve 10 red oyuna karşılık 391 kabul oyuyla karar verilmiştir.