TBMM KARARLARI

          

Resmi Gazete: 03.02.2007 Cumartesi Sayı: 26423 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Tarihi : 03.02.2007
Karar No      : 884

Madde 1 – 5/3/1973 tarihli ve 584 Karar numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 91 inci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı bende aşağıdaki üçüncü paragraf eklenmiş ve bendin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil madde üzerinde iki önerge verilebilir. Ancak, her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır."

"Yeni bir madde olarak görüşülmesine komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler ile yeniden görüşülmesine karar verilen maddeler üzerinde görüşme açılır ve bu maddede belirtilen sayıda önerge verilebilir."

"Diğer hükümler saklıdır."

Madde 2 – Bu İçtüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu İçtüzük hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.