TBMM KARARLARI

          

Resmi Gazete: 17.02.2007 Cumartesi Sayı: 26437 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

 TBMM KARARLARI


Türkçe’deki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçe’nin Korunması ve Etkin Kullanımı İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 13.02.2007
Karar No      : 886

Türkçe’deki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması,Türkçe’nin korunması ve etkin kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 14 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 13/2/2007 tarihli 62 nci Birleşiminde karar verilmiştir.