TBMM KARARLARI  
TBMM KARARLARI
678 Olağanüstü Halin 5 İlde Uzatılmasına Dair Karar

677 (10/57, 24, 28, 29, 50, 90, 91) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

676 (10/73, 74) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

675 Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş TANER ve Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/43) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

674 Telsim ve Türkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR Hakkında Kurulan (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

673 Yasa Dışı Örgütlerle ve Mensuplarıyla Birlikte Hareket Ettikleri, Örgüt Mensuplarının İşledikleri Suçların Ortaya Çıkarılmasını Engelledikleri ve Suçluları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle İşbirliği Yaptıkları, Hükümetin Çeteler ve Mafya ile Mücadelede İzlediği Politikanın Başarıya Ulaşmasını Engelleyerek Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ, Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK ve Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/40, 41) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

672 İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde İhale Usul ve Esaslarını İhlal Ederek Rekabet Ortamının Oluşmasını Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/39) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

671 Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet AĞAR Hakkında Kurulan (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

670 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

669 S.S.K. Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa KUL Hakkında Kurulan (9/34) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

668 İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Zarara Uğratılmasına Göz Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/33) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

667 Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerinin Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 ıncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Işın ÇELEBİ Hakkında Kurulan (9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

666 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK Hakkında Kurulan (9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

665 Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Burhan KARA Hakkında Kurulan (9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

664 İzmit'de SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Yalım EREZ Hakkında Kurulan (9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

663 Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu ÇİLLER ve Maliye Eski Bakanı İsmet ATTİLA Hakkında Kurulan (9/27) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

662 6/1/1998 Tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Mevzuata Aykırı Bir Şekilde İstanbul'da Yeni Turizm Merkezleri İlan Ettiği ve Bu Suretle Partizanlık Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/24) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

661 Karadeniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde Usulsüzlük Yaparak Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

660 İstanbul-Kurtköy Havaalanı İhalesi İçin Hazırlanmış Olan Protokol Hükümlerini Dikkate Almadan İhalenin Nato ENF Dairesi Tarafından Gerçekleştirilmesini Sağlamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

659 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

658 “Kuzeyden Keşif Harekatı”nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

657 YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarının Araştırılarak Üniversitelerde Yaşanan Sorunlara Çözüm Bulunabilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

656 Geçen Yasama Döneminde Sonuçlandırılamayan Meclis Soruşturması Önergelerinde Belirtilen İlgililer Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesine Göre 15 Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

655 Daha Evvel (6) İlde Uzatılan Olağanüstü Halin (1) İlde Kaldırılmasına, (5) İlde Uzatılmasına Dair Karar

654 (10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

653 YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarının Araştırılarak Üniversitelerde Yaşanan Sorunlara Çözüm Bulunabilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

652 Türkiye Kızılay Derneği'nin Sorunları ile Faaliyetlerinin Araştırılarak Gelir Kaynaklarının Daha Etkin Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

651 Türkiye Kızılay Derneği'nin Sorunları ile Faaliyetlerinin Araştırılarak Gelir Kaynaklarının Daha Etkin Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

650 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tatile Girmesine İlişkin Karar

649 (10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

648 Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair

646 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair

645 Sayıştay'da Boş Bulunan Oniki Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

644 Olağanüstü halin 6 İlde Uzatılmasına Dair

643 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair 

642 Kuzeyden Keşif Harekatının Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

641 Bakanlar Kuruluna Güven Oylaması Hakkında

640 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair

332 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin

331 1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş ve T.B.M.M. de Temsil Edilmiş Tüm Siyasi Partilerin ve Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal Varllıklarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin

330 (10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin

329 (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine ve Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

328 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Sırasında da Çalışmasına Dair

327 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin

326 (10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin
Uzatılmasına İlişkin

325 Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görevi Süresinin Uzatılmasına İlişkin

324 (10/53,57,113,119,120,121,122,124,125,149,158) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair

323 Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair

322 (10/123,132) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

321 (10/90) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasın İlişkin

320 Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirleri ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin

319 Esnaf ve Sanatkarların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin

318 Hayali İhracat İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına Dair

317 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair

316 (10/21,47) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

315 (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

314 (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

313 (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

312 (10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

311 (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

310 İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

309 Şırnak Milletvekili Selim Sadık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

308 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

307 Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

306 Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

305 Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

304 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

303 Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

302 Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

301 Mardin Milletvekili Ahmet Türk 'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

300 Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

299 Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

298 Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

297 Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama okunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

296 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair

295 Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

294 Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

293 Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

292 Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

291 Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

290 Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair

289 Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair

288 (10/123,132) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

287 (10/90) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

286 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan 10/53, 57, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149,158) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

285 (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

284 (10/116) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

283 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Verilmesine Dair

282 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydan Gelen Olayları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin

281 (10/12) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

280 (10/21,47) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

279 Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

278 (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

277 (10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

276 (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

275 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı İmren Aykut'un Yüce Divana Sevkine Mahal Olmadığına Dair

274 (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması, Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

273 İSKİ Yolsuzluğunda Yaşanan ve Genel Müdür Dışında Kalan İdari ve Siyasi Bütün Boyut ve Parasal İlişkileri, İstanbul Belediyeleri İle İlgili Yolsuzluk, Partizanlık ve Savurganlık Yapıldığı İddialarını Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Kurulan (10/132, 123) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

272 Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair

271 (10/90) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

270 (9/15) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

269 (10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

268 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair

267 İSKİ Yolsuzluğunda Yaşanan ve Genel Müdür Dışında Kalan İdari ve Siyasi Bütün Boyut ve Parasal İlişkileri, İstanbul Belediyeleri İle İlgili Yolsuzluk, Partizanlık ve Savurganlık Yapıldığı İddialarını Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin

266 Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1989, Toplu Konut Fonu Başkanlığının 1990, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 1990 Yıllarına Ait Bilanço ve Netice Hesaplarının Tasvip Edilmediğine Dair

265 (10/77,78,82,84) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

264 (10/12) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

262 (10/38,43,44,46)Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

261 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair

260 (10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

258 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Eskişehir Milletvekili Hüsamettin CİNDORUK'un Seçildiğine Dair Karar

257 (10/116)Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

256 (10/6)Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

SONRAKİ SAYFA