VATANDAŞLIK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 05.04.2000 Çarşamba Sayı:24011 (Asıl)
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 
            Madde 1- 06.08.1999 tarih ve 23778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Teftiş ve denetleme masraflarına katılma payının matrahını teşkil eden safi gelirin elde edilmesine dair giderler (gayri safi gelirden düşülecek giderler), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu alt bentlerde sayılmış olup, bunların dışındaki giderler safi gelirlerin hesabında dikkate alınmaz.

            Özellik arz etmesi sebebiyle; 10, 11 ve 12 inci alt bentlerde belirtilen giderler, teftiş ve denetleme masraflarına katılma payının hesabında gider olarak dikkate alınmaz."

            Madde 2- Aynı tebliğin 9 uncu maddesinin (c) bendinin 12 inci alt bendinin 2 inci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.