Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 13.02.2005 Pazar Sayı:25726 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:

 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:3/2) Parasal Sınırlar, Süreler ve Oranlar

GİRİŞ

Bakanlığımıza intikal eden bilgiler ile yapılan başvuruların ve değişen şartların değerlendirilmesi sonucunda görülen lüzum üzerine, muhtelif düzenlemelerle belirlenen parasal sınırlar ve faiz oranları bu Tebliğ eki tablolarda, süreler ise aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

I - PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

A - GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞLEMLER

1 - Kasa İşlemleri:

a) Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin;

i. 19 uncu maddesi hükmü uyarınca saymanlıklarca kasadan yapılacak ödeme limitleri Tablo l'in A-I bölümünde gösterilmiştir. Hastane döner sermaye saymanlıklarınca tedavi bedeli karşılığı tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarların ilgililere ödenmesinde, söz konusu limitlerin dört katı uygulanacaktır.

Kasadan yapılacak ödemelerde "Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme"ye ilişkin 7 sıra no.lu Genel Tebliğde belirtilen esaslar göz önünde bulundurulacaktır.

Birden fazla katma bütçeli idareye hizmet vermek üzere oluşturulan saymanlıklarda hizmet verilen idare sayısı kadar vezne açılamadığı takdirde adına vezne açılamayan idarelerin kasa limiti dahilinde olan ödemeleri bankadan yapılacaktır.

ii. 19 ve 34 üncü madde hükümleri uyarınca ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo 1'in A/2-b bölümünde gösterilmiştir.

Birden fazla katma bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklarda söz konusu limit her idare kasası için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

b) Bu Tebliğ eki tabloda gösterilen limitlerin yetersiz kalması durumunda, saymanlıkların gerekçeli başvuruları üzerine Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tespit edilen limitler uygulanacaktır.

2 - Banka İşlemleri:

a) Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak,Tablo l'in A-II bölümünde gösterilen tutarı aşan toplu ödemelerde saymanlıkların bankaya önceden haber vermeleri gerekli görülmüştür. Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve ödeme sırasında bankanın saymanlıkla mutabakat sağlaması zorunlu değildir.

b) Banka hesabından yapılacak ödemelerde "Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme"ye ilişkin 7 sıra no.lu Genel Tebliğde belirtilen esaslar da dikkate alınacaktır.

3 - Sayman Mutemedi İşlemleri:

a) Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca, sayman mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izalei şüyu memurlukları sayman mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı Tablo l'in A-III/a ve b bölümlerinde gösterilmiştir.

b) Sayman mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin saymanlığa teslim edilmesi gereken limitin yetersiz kalması durumunda gerekçeli tekliflerle Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre uygulama yapılacaktır. Bu teklif yazısında sayman mutemedinin son iki ayda saymanlığa yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir.

c) Vergi daireleri tahsildarları ile icra memurlarınca;

i. Bir günden fazla süreli görevle gidilen belediye hudutları dışındaki yerlerde yapılan tahsilatın miktarına bakılmaksızın görevden dönüldüğü gün, mesai saatinin bitiminden sonra görevden dönülmesi halinde ise görev dönüşünü izleyen iş günü içinde,

ii. Görev mahallinde ya da günü birliğine gidilip dönülen yerlerde yapılan tahsilatın en geç tahsilatın yapıldığı günü izleyen iş günü içinde,

iii. Miktar ve süreyle sınırlı olmaksızın üzerlerinde bulunan paranın tamamının bütçe yılının son iş günü içinde, vezneye teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Trafik Para Cezası Sayman Mutemedi Alındısı ile para tahsil edecek görevlilerle ilgili işlemler, "Yetki Devri ve Sorumluluklar"a ilişkin 8 sıra no.lu Genel Tebliğde belirtilen esaslara göre yürütülecektir. Bu görevliler için belirlenen yedi ve üç günlük süre beklenmeksizin saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarları Tablo l'in A-III/c bölümünde gösterilmiştir.

e) Sayman mutemetleri bu bölümde belirtilen tutardaki tahsilatını, aynı tutar ve sürelere bağlı kalmak kaydıyla saymanlığın banka hesabına da yatırabileceklerdir. Ancak, çekle yapılan tahsilatta çekin yukarıdaki tutar ve sürelere bağlı kalınmaksızın en geç ertesi iş gününde bankaya veya saymanlık veznesine teslimi zorunludur.

4 - Alındı Belgelerinin Kaybedilmesi Halinde Yapılacak İşlemler:

Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 454 üncü maddesi hükmü uyarınca; gerek emanet suretiyle gerekse herhangi bir nedenle nakden veya mahsuben tahsil olunan para ve ayniyata karşılık verilmiş bulunan alındının kaybedildiği ilgililerince bir dilekçe ile saymanlığa bildirildiğinde,

a) Kaybedilen alındı belgesinde gösterilen değer Tablo l'in A-IV bölümünde yer alan tutara kadar ise, ilgili defterdeki kaydı karşısına ve alındı belgesinin saymanlıkta kalan nüshasının arkasına açıklama yapılmak suretiyle kaybedilen alındının ihtiva ettiği tüm bilgiler dilekçenin altına veya arkasına yazılıp usulüne göre onaylandıktan sonra dilekçe sahibine verilecektir. Yatırılan para veya ayniyatın geri verilmesi gerektiği takdirde, bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılacaktır.

b) Kaybedilen alındı belgesinde kayıtlı değer Tablo l'in A-IV bölümünde yer alan tutardan fazla ise, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen işlemlerin yanında ayrıca, kaybedilen alındı belgesinin hükmü olmadığı ilgilileri tarafından mahalli gazetede ilan verilmek suretiyle duyurulacak ve gazetenin duyuruya ait nüshası dilekçeye eklenecektir.

5 - Yetkili Memurlarla İlgili İşlemler:

a) Yetkili memurlara zimmetle verilecek en az ve en çok değerli kağıt miktarının mahallin şartlarına göre her mali yıl başında belirlenerek ilgili saymanlıklara duyurulması görev ve yetkisi, Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 342 nci maddesi ile 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik"in 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca defterdarlara verilmiştir.

Diğer taraftan, Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin aynı maddesi ile Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, defterdarlarca belirlenen tutarlarda değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından 15 günlük süre beklenilmeksizin saymanlıklara teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı Tablo 1 de gösterilmiştir. Ancak, söz konusu memurlar tarafından satışı yapılan değerli kağıtlar tutarı 15 günlük sürenin sonunda da belirlenen tutara ulaşmadığı takdirde, tahsil edilen bu tutarlar en geç onbeşinci gün sonunda saymanlık veznesine yatırılacaktır.

b) Yukarıda anılan her iki Yönetmelikte tanımlanan yetkili memurlardan emniyet, adliye ve icra görevlilerinin zimmetle aldıkları pasaport ve ikamet tezkereleri satış hasılatını, tutarına bakılmaksızın, yedi günde bir saymanlık veznesine yatırmaları uygun görülmüştür.

 

B - SAYMAN YARDIMCILARINA DEVREDİLECEK YETKİ VE SORUMLULUKLARDA PARASAL SINIRLAR

Sayman yardımcılarına yetki ve sorumluluk devri uygulaması, "Yetki ve Sorumluluklar"a ilişkin 8 sıra no.lu Genel Tebliğin "I- Yardımcılara Devredilecek Yetki ve Sorumluluklar" bölümünde belirtilen işlemlerde, Tablo l'in B bölümünde yer alan limitler esas alınarak yapılacaktır.

C - EŞYA VE LEVAZIMIN TERKİN, SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ

1 - Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre eşya ve levazımın terkin, satış ve devir işlemleri, "Eşya ve Levazımın Terkin, Satma ve Devir İşlemleri"ne ilişkin 11 sıra no.lu Genel Tebliğdeki esaslara göre Tablo l'in C bölümünde belirlenen limit dahilinde ikinci derece ita amirinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili Bakanın onayı ile yapılacaktır.

2 - Yılları bütçe kanunları ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, uygulama esas ve usulleri "Eşya ve Levazımın Terkin, Satma ve Devir İşlemleri"ne ilişkin 11 sıra no.lu Genel Tebliğ ile belirlenen esaslara göre, genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonlarda ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın (taşıtlar hariç) birbirleri arasında bedelsiz devir işlemleri için 2005 yılında Tablo l'in C bölümünde belirlenen limitler uygulanacaktır.

D - İTA AMİRİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 83/A-a maddesine göre;

1 - İta amiri mutemetlerine verilebilecek avans üst sınırları ve yabancı memleketlerdeki dış temsilcilikler ile askeri daireler mutemetlerine verilebilecek avans tutarları Tablo 2 de gösterilmiştir.

"Askeri Daire Mutemet Avansları" başlığı altında Tablo 2 de yer alan Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumların, Jandarma Genel Komutanlığı birlik ve kurumların, Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik ve kurumların mutemetlerine belirtilen tutarda avans verilecektir.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan "Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar" kapsamına giren askeri birimler Tablo 3 de gösterilmiştir. Bunların dışında kalan birlikler, "Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşlar" kapsamında sayılacak ve avans verilmesinde bu hususlara dikkat edilecektir.

2 - Dış temsilcilikler ile askeri daireler mutemetlerine Tablo 2 de tespit edilen limitlerin üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde, gerekçeleriyle birlikte Bakanlığımıza başvurulması gerekmektedir.

II - KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABINDA KAYITLI TUTARLARIN TAHSİLİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişilerden alacaklara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları Tablo 5 de gösterilmiştir.

Ancak, Sayıştay ilamları ile tazminine karar verilenler için hesaplanan faiz tutarı, 832 sayılı Sayıştay Kanunun 64 üncü maddesi hükmü gereğince borç tutarının %10 unu geçemeyecektir.

III - KALDIRILAN TEBLİĞ

20/02/2004 tarihli ve 25379 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

IV - YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

 

 

 

TABLO 1 - PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

A - GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

I. Kasa İşlemleri;

a) Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine göre kasadan yapılacak ödeme limitleri;

Tutarı

(YTL)

 

1. Merkez saymanlıkları, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe müdürlükleri. Genel ve Katma Bütçe Kurum Saymanlıkları ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlüklerinde,

550

2. Diğer saymanlıklarda;

330

b) Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca kasada alıkonulacak azami YTL tutarı ve 34 üncü maddesi uyarınca kişi malı emanet dövizlerden kasada alıkonulacak azami döviz miktarını belirleyen YTL tutarı;

 

1. Gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla, T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçe malmüdürlüklerinde,

4.500

2. Diğer saymanlıklarda;

3.300

II. Banka İşlemleri;

Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 25 inci maddesi uyarınca toplu ödemelerde saymanlıkların bankaya önceden haber vermeleri gereken tutar,

28.000

III. Sayman Mutemedi işlemleri;

a) Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca sayman mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

1.100

b) Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri, izalei şüyuu memurlukları sayman mutemetlerince 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip yedi günlük süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tutar,

3.300

c) Trafik Para Cezası Tahsil Eden Yetkili Memur ve Sayman Mutemetleri;

 

1 - Sayman mutemedine bağlı olarak çalışan görevliler için yedi günlük süre beklenilmeksizin sayman mutemedine teslim edilmesi gereken tutar,

1.100

2 - Kendine bağlı tahsilat görevlileri bulunan Sayman Mutemetleri için üç günlük süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tutar,

3.300

3 -  Sayman mutemedi sıfatıyla doğrudan tahsilat yapan mutemetler için yedi günlük süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tutar,

1.100

IV. Alındı Belgelerinin Kaybedilmesi Halinde;

İlan gerektirmeyen limit,

330

V. Yetkili Memurlarla İlgili İşlemler;

Defterdarlarca belirlenen tutarlarda değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından 15 günlük süre beklenilmeksizin saymanlıklara teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,

1.100

B. Saymanlık Müdür Yardımcılarına Devredilecek Yetki ve Sorumluluklar

 

"Yetki Devri ve Sorumluluklar"a ilişkin 8 sıra no.lu Genel Tebliğin "I-Yardımcılara Devredilecek Yetki ve Sorumluluklar" kısmı (A) bölümünün;

 

1) (2) numaralı fıkrası uyarınca yapılacak her türlü geçici, kesin ödeme ya da iade ve mahsuplarda limit (her bir belge tutarı için),

1.100

2) (3/a) fıkrası uyarınca yapılacak, banka teminat mektubu ve menkul değerlerin kısmen veya tamamen ilgilisine iadesinde limit (her bir işlem tutarı için),

5.500

C - Eşva ve Levazımın Terkin, Satış ve Devir İşlemleri;

 

1) Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmüne göre ikinci derece ita amirlerince terkin edilecek veya satılacak eşya ve levazım için belirlenen limit (Bu limit ve üstünde olanlar ilgili Bakanın onayı ile yapılacaktır.),

2.500

2) 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 13/b maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye  dayanılarak, ikinci derece ita amirinin onayı ile bedelsiz olarak yapılacak eşya ve levazımın devrine ilişkin limit, (bu limitin üzerinde olanlar ilgili Bakan, üniversitelerde rektör onayı ile yapılacaktır.),

2.500

D - 1050 sayılı Kanuna Göre Açılan Krediler;

1050 sayılı Kanunun 83/A fıkrası hükmüne göre açılacak kredilerde defterdarlıklarca verilecek kredi izinleri,

55.000

 

 

TABLO 2 - İTA AMİRİ MUTEMEDİ AVANSLARI

BÜTÇE KANUNU İLE BELİRLENEN AVANSLAR

1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde,

600

2 - Diğer ilçelerde,

300

3 - Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara,

3.500

4 - Mahkeme harç ve giderleri;

a) Ankara ve İstanbul İl Merkezleri için,

b) Diğer il ve ilçeler için,

 

20.000

6.000

5 - Şehit cenazelerinin nakli amacıyla,

6.000

6 - Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için,

30.000

7 - İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için,

3.000

DIŞ TEMSİLCİLİKLERE VERİLECEK AVANSLAR

1) Bonn, Brüksel, Budapeşte, Lahey, Londra, Moskova, Paris, Şam, Tahran, Tokyo, Trablus, Washington, Viyana Büyükelçilikleri ile tüm Daimi Temsilcilikler için,

150.000

2) Diğer Büyükelçilikler ile Berlin, Düsseldorf, Essen, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Frankfurt, Köln, Leipzig, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg, Stutgart, Londra, New York, Paris, Lyon, Zürih, Cidde Başkonsoloslukları için,

115.000

3) Diğer Başkonsolosluklar, Bakanlıklar ile bağlı kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için,

100.000

4) Bosna-Hersek Cumhuriyetine gönderilerek NATO emrine verilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, Bosna-Hersek Cumhuriyetinde bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetler için,

150.000

ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI

Milli Savunma Bakanlığı

 

1 - Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için: (Büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki askerlik dairesi başkanlığı ve askerlik şubelerinde sadece firari erlerin şevkinde kullanılmak  üzere ve Kuzey  Kıbrıs Türk  Barış  Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)

1.550

2 - Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.),

1.870

3 - Askerlik dairesi ve askerlik şubeleri için yalnızca celp ve sevk dönemlerinde kullanılmak üzere,

14.300

4 - Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine.

14.300

5 - Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş    mutemetlerine,

8.800

Jandarma Genel Komutanlığı

 

1 - Bütçe uygulaması yapmayan ve başka bir birlik tarafından desteklenen tümen, alay, tabur ve eşiti birlikler

1.550

2 - Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarmalar hariç)

1.275

3 - İl jandarma komutanlıkları;

 

a) 10'dan az ilçesi olan illerde

1.150

b) 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde

1.400

Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

1 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge K.lıkları, SG İkmal  Merkezi K.lığı

1.550

2 - SG Onarım Destek K.lıkları, SG İkmal Destek K.lığı, SG Hava K.lığı, SG Eğitim Merkezi K.lığı, SG Grup K.lıkları

1.250

 

TABLO 3 - TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR

A-MERKEZDE:

Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Birinci Derece İta Amirliği Yetkisi Verilen Makamlar

B - KARA KUVVETLERİNDE:

(1) Ordu Komutanlıkları

(2) Kolordu Komutanlıkları

(3) Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Amirlikleri

(4) KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı

(5) KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı

(6) Kara Harp Okulu Komutanlığı

(7) Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul K.lıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları

(8) Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri

C - DENİZ KUVVETLERİNDE:

(1) Donanma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz Eğitim Komutanlıkları

(2) Deniz Ana Üs, Filo ve Tersane Komutanlıkları

(3) Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri

(4) Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Okulu Komutanlıkları

(5) Deniz Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grubu ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkam Tabur Komutanlığı

(6) Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri

(7) Deniz Sınıf Okulları Komutanlıkları ve Deniz Ordu Donatım Merkez Komutanlığı

D - HAVA KUVVETLERİNDE:

(1) 1 ve 2 nci Taktik Hava K. Komutanlıkları

(2) Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Kom.lık ve Kurum Amirlikleri

(3) Hava Harp Okulu Komutanlığı

(4) Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları

(5) Üs Komutanlıkları

(6) Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı

E - DİGERLERİNDE:

İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri.

 

 

TABLO 4 - ALINDI BİRİM FİYATLARINI GÖSTERİR LİSTE

 

Belgenin Adı

Birim

Birim Fiyat

YTL

(KDV Dahil)

7

Vezne Alındısı

Cilt

5.50

11

Sayman Mutemedi Alındısı

Cilt

7.50

8

Menkul Kıymetler Alındısı

Cilt

7.50

8/A

Mahsup Alındısı

Cilt

7.50

-

Demek Gelirleri Alındısı

Cilt

7.50 *

16

Gönderme Emri

Cilt

7.50

10

Teslimat Müzekkeresi

Cilt

7.50

-

Bilgisayarlı Vezne Alındısı

Takım

0.15

-

Bilgisayarlı Sayman Mutemet Alındısı

Takım

0.15

(*) 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince ilgili Yönetmelik yayımlanıncaya kadar kullanılacaktır.

 

 

 

TABLO 5 - TERKİN EDİLECEK TUTARLAR İLE KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI

A- Terkin Edilecek Tutarlar:

1 - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin edilecek tutar.

2 - 6183 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kişi borçlarından 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31/d maddesine göre terkin edilecek tutar.

8 YTL

 

25 YTL

B - Faiz Oranları

Yıllık

1 - 1/1/2005 tarihinden itibaren;

 

a) Kanuni faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse, aylık % 1 olmak üzere,

 

% 12

b) Temerrüt faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse,

- Ticari işlerde

 

% 12

% 42

2 – 30/6/2004-31/12/2004 dönemi için;

 

a) Kanuni faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse, aylık % 1,25 olmak üzere

 

% 15

b) Temerrüt faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse,

- Ticari işlerde

 

% 15

% 42

3 - 1/1/2004-29/6/2004 dönemi için;

 

a) Kanuni faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse, aylık % 1,25 olmak üzere,

 

% 15

b) Temerrüt faiz oranı;

-Sözleşme ile tespit edilmemişse,

- Ticari işlerde,

 

% 15

% 48

4 - 01/07/2003-31/12/2003 dönemi için;

a) Kanuni faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse, aylık % 2,5 olmak üzere,

 

 

% 30

b) Temerrüt faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse,

- Ticari işlerde,

 

% 30

% 57

5 - 1/4/2003 -30/06/2003 dönemi için;

a) Kanuni faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse, aylık % 2,5 olmak üzere,

 

 

% 30

b) Temerrüt faiz oranı;

(Değişik : 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı R.G.)

Sözleşme ile tespit edilmemişse,

Ticari işlerde,

 

 

% 30

% 64

6 - 30/6/2002- 31/3/2003 dönemi için:

a) Kanuni faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse,

 

 

%55

b) Temerrüt faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse,

- Ticari işlerde,

 

% 55

% 64

7 - Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olmayacaktır.

 

----

8 - 30/6/2002 tarihinden önceki dönemler için:

a) 1/1/1998 tarihine kadar, Kanuni faiz ve temerrüt faiz oranı,

 

% 30

b) 1/1/1998 - 31/12/1999 dönemi için, Kanuni faiz ve temerrüt faiz oranı,

% 50

c) 1/1/2000 - 30/6/2002 dönemi için;

ca) Kanuni faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse,

cb) Temerrüt faiz oranı;

- Sözleşme ile tespit edilmemişse,

- Ticari işlerde,

 

 

% 60

 

% 60

% 70