Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.03.1999  Cuma Sayı:23651
Maliye Bakanlığından: 
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (568) 
  


            Anayasa Mahkemesinin, 19/3/1999 tarihli ve 23644 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/12/1998 tarihli ve Esas: 1998/56, Karar: 1998/89 sayılı Kararı ile, 4316 sayılı 1998 Mali Yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesindeki "döner sermayelerin", "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu" yönünden, 71 inci maddesinin (b) fıkrasının 7 nci bendinin, 4301 sayılı "Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun" yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. 

            Bu karar ile 1999 Mali Yılı geçici bütçe uygulaması açısından, söz konusu 7 nci maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür: 

            Bilindiği gibi, 4316 sayılı 1998 Mali Yılı Bütçe Kanununun "Kamu Haznedarlığının Yürütülmesi" başlıklı 7 nci maddesinde, "Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, özel bütçeli kuruluşlar, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandıkları, bütçenin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları (kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri, özelleştirme kapsamına veya programına alınmış kuruluşlar, kamu bankaları, belediyeler ile özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve yardımlaşma sandıkları hariç); kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Türk Lirası cinsinden ve vadesiz hesaplarda toplarlar. 

            Bu kurumlar tahakkuk etmiş tüm ödemelerini bu hesaplardan yaparlar. 

            İlgili kamu kurum ve kuruluşları tasarrufları altında bulunan tüm kaynaklarını 15 Ocak 1998 tarihine kadar anılan banka nezdinde açtıracakları hesaplarda toplamak ve bu banka şubelerini ve hesap numaralarını belirtilen tarihten itibaren bir hafta içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirmek zorundadırlar. 

            İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden bizzat sorumludurlar. 

           Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak esas ve usulleri belirlemeye, kaynaklar ve kurumlar itibariyle istisnalar getirmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan yetkilidir". hükmü yer almıştır. 

           Bu hükmün uygulanmasıyla ilgili gerekli açıklamalar, 14/2/1998 tarihli ve 23258 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1998/1) sayılı "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" ile yapılmıştır. 

            4387 sayılı 1999 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesinde, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere 1998 Mali Yılı Bütçe Kanunları hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmış bulunduğundan, söz konusu 7 nci maddenin yürürlüğü devam etmektedir. 

            Anayasa Mahkemesi, sadece Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu açısından iptal kararı vermiş bulunduğundan, söz konusu 7 nci madde ile 71 nci maddenin (b) fıkrasının 7 nci bendi hükümleri, diğer daire ve kurumlar yönünden yürürlükte bulunmaktadır. Bu nedenle, 1998 Mali Yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesi ile 71 nci maddesinin (b) fıkrasının 7 nci bendi hükümlerine uyulması ve 1998/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde öngörüldüğü şekilde uygulamaya devam edilmesi gerekmektedir. 

           Tebliğ olunur.