Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.11.1999 Çarşamba Sayı:23865
Maliye Bakanlığından:
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (569) 
 
             Bilindiği gibi, 23/07/1995 tarih ve 4121 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile Anayasanın 53 üncü maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 22 nci maddesinin 12/06/1997 tarih ve 4275 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmesi ile memurların Anayasa'da ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecekleri ve bunlara üye olabilecekleri hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 139 uncu maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi uyarınca çıkarılan Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 140 ıncı maddesinde; saymanlıklarca emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil olunan paraların maddede sayılan çeşitlerine göre emanetler defterinde açılacak bölümlere kaydedileceği, bu hükümler dışında Bakanlıktan izin alınmadıkça bölüm açılamayacağı belirtilmiştir.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yeniden düzenlenen 22 nci maddesi hükümleri ile Başbakanlığın 05/08/1999 tarih ve 1999/44 sayılı Genelgesi dikkate alınarak ve Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 140 ıncı maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak; kurulmuş ve kurulacak memur sendikalarına üye olan memurlarca sendikalara ödenecek üye aidatlarının, üye memurların yazılı talepte bulunmaları kaydıyla aylık bordrolarında tevkif edilmek suretiyle ilgili sendikalara (genel merkezine) gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

            Bu konuda tahakkuk daireleri ve saymanlıklarca yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

            A- TAHAKKUK DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER:
            Memur sendikalarına üye her bir personelin bir örneği ekli (EK-1) dilekçe ile kurumuna müracaat etmesi kaydıyla tahakkuk dairelerince, sendikaya ödenmesi gereken aidat tutarı aylık bordrosunun kesintiler bölümünde "MEMUR SENDİKA AİDATI" adıyla açılacak ayrı bir sütunda gösterilecek ve bu tutar kesintiler toplamına dahil edilerek "ele geçen tutar" hesabında dikkate alınacaktır.

            1- Bordroda tevkif edilen memur sendika aidatları her bir sendika için ayrı ayrı düzenlenecek altı nüsha "Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi"ne (EK-2) kişi bazında kaydedilecek ve listeler toplam tutarının bordrodaki ilgili sütun tutarına eşit olmasına dikkat edilecektir.

            2- Listeler, sendika bazında ayrı ayrı düzenlenmekle birlikte toplam tutarı bir kalemde Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emrinde emanetler hesabına alacak kaydedilecektir.

            3- Altı nüsha olarak düzenlenen "Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi"nin bir nüshası doğrudan ilgili sendikanın genel merkezine, bir nüshası bağlı bulunduğu konfederasyona, üç nüshası ise bordroyla birlikte ödeme evrakı ekinde saymanlığa gönderilecek, bir nüshası da tahakkuk dairesinde muhafaza edilecektir.

            4- Personelden alınan dilekçeler tahakkuk dairesinde dosyalanarak saklanacak, Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile emrine bağlanmayacaktır.

            B- SAYMANLIKLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:
            1- Bordrolarda tevkif edilmek suretiyle kesilen ve emanetler hesabına alacak yazılan sendika aidatları Emanetler Defterinde "Memur Sendika Aidatları" adıyla yeni açılacak bölümde sendikalar itibariyle ayrı alt bölümlere kaydedilecektir.

            2- Ödeme evrakı ekinde üç nüsha olarak saymanlıklara gelen (EK-2) sayılı listenin bir nüshası ödeme evrakının Sayıştay'a gönderilecek nüshasına bağlanacak, iki nüshası ise her bir sendika için ayrı ayrı oluşturulacak dosyalarda muhafaza edilecektir.

            3- Emanetler Defterine kaydedilen sendika aidatı tutarları, her bir sendika için yukarıda öngörüldüğü şekilde dosyalarda muhafaza edilen listelere dayanılarak düzenlenecek Saymanlık İşlem Fişi ile emanetler hesabına borç, ödenecek çekler hesabına alacak kaydedilmek ve Gönderme Emri düzenlenmek suretiyle en geç tahsil edildiği ayın son gününde; ilgili sendika genel merkezinin banka hesabına aktarılacaktır. Listenin (EK-2) bir nüshası, Saymanlık İşlem Fişinin Sayıştay'a gönderilecek nüshasına bağlanacak, üçüncü nüshası ise dosyasında muhafaza edilecektir.

            4- Memur sendikaları genel merkezine hesap yanlışlığı veya toplam hatası gibi nedenlerle fazla veya yersiz olarak gönderilen paralar Saymanlık İşlem Fişi ile kişi borçları hesabına (ilgili sendika adına) borç, emanetler hesabına alacak kaydedilerek ertesi ay gönderilecek tutarlardan mahsup edilecektir.

            5- Tahakkuk dairelerinden kaynaklanan yersiz kesintiler ve bunlara ilişkin göndermelerle ilgili anlaşmazlıklar için memurlar tahakkuk dairelerine başvuracaklar, tahakkuk dairesince yapılacak inceleme sonucunda iade edilmesi yazı ile saymanlığa bildirilen tutarlar, o aya ait kesintiler gönderilmemişse bu tutarlardan, gönderilmişse takip eden aya ait kesintilerden hak sahibine iade edilecek, tahakkuk dairesinin yazısı Saymanlık İşlem Fişine eklenecektir.

            12/11/1993 tarih ve 505 (M) Seri Nolu Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

            Tebliğ olunur.
            EKLER:
            EK-1 Dilekçe örneği
            EK-2 Tevkifat Listesi

                                                                                    EK-1
                    ................................................................

            ............... Sendikasının ............... nolu üyesiyim. Sendika aidatı olarak ............... liranın her ay aylığımdan/ücretimden bordroda tevkif suretiyle kesilerek adı geçen sendikanın genel merkezinin ............... Bankası ............... Şubesi nezdindeki ............... nolu hesabına ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.
 

            Görev Yeri              :                                             Adı-Soyadı
            Ünvanı                     :                                             İmza
            Memuriyet Sicil No:
 

            Yukarıdaki imzanın personelimiz ..............................'a ait olduğu tasdik olunur.

              Daire Amiri
              Adı-Soyadı
              İmza

                                                                                                  EK-2

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

 
SENDİKANIN
DAİRESİNİN
Adı 
Adı 
Genel Merkez Adresi:
Kodu :
Banka hesap nosu :
Yılı/Ayı:

ÜYENİN

                                                                                                (1000. TL.)

S. NO
ÜYE NO
ADI-SOYADI
AİDAT TUTARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM


    Bordro Kayıtlarına uygundur.                      Kontrol Edilmiştir
       Tahakkuk Memuru                               Sayman veya Yardımcısı
            Adı-Soyadı                                                Adı-Soyadı
                 İmza                                                           İmza