Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.02.2000 Pazartesi Sayı:23964 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (573) 

            Bakanlığımıza intikal eden bilgiler ile yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, değişen şartlar da gözönünde bulundurularak, muhtelif düzenlemelerle belirlenen parasal sınırların yeniden tespiti gerekli
görülmüştür.

            A- DEVLET MUHASEBESİ YÖNETMELİĞİNE TABİ İŞLEMLER

            I- KASA İŞLEMLERİ
            1- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin,

            a) Değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci bendine göre saymanlıklarca kasadan yapılacak ödeme miktarı 75,000,000.- lira olarak belirlenmiştir. Bu tutar, merkez saymanlıklarında, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe müdürlükleri ile genel ve katma bütçe kurum saymanlıklarında ve T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde 120,000,000.- lira olarak uygulanacaktır. Ayrıca, 250,000,000.- liraya kadar olan geçici teminat tutarlarının tahsil edildiği tarihe bakılmaksızın kasadan ödenmesi uygun görülmüştür.

            Ancak, telefon görüşme ücretleri, elektrik, su ve doğalgaz tüketim bedelleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarıyla ilgili olarak PTT İdaresi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili memurlarına bir gün zarfında yapılacak kasa limiti dahilindeki ödemeler alacaklı kurumlar itibariyle birleştirilerek kurum adına çek düzenlenmek suretiyle bankadan ödenebilecektir. Bu durumda her bir ödeme evrakına çek numarası ayrı ayrı yazılacaktır.

            Ayrıca, birden fazla katma bütçeli idareye hizmet vermek üzere oluşturulan saymanlıklarda hizmet verilen idare sayısı kadar kasa açılamadığı takdirde; adına kasa açılamayan idarelerin kasa limiti dahilinde olan ödemeleri de bankadan yapılacaktır.

            b) 11 inci maddesine göre, ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada alıkonulabilecek azami miktar 700,000,000.- lira olarak tespit edilmiştir. Ancak, bu limit T.C. Ziraat Bankası Şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla 1,000,000,000.- lira, Tek Hazine Hesabı Sisteminin günlük olarak uygulandığı il muhasebe müdürlüklerinde 7,000,000,000.- lira, bu sisteme dahil ilçe malmüdürlükleri ile diğer saymanlıklarda ise 1,000,000,000.- lira olarak uygulanacaktır.

            Birden fazla katma bütçeli idarelere hizmet vermek üzere oluşturulan saymanlıklarda söz konusu limit her idare kasası için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

            2- Yukarıda belirlenen limitlerin yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre uygulama yapılacaktır. Bu genel tebliğin yayımından önce, saymanlıkların başvuruları üzerine Bakanlığımızca bu saymanlıklar için belirlenen limitler, bu genel tebliğimizle belirlenen limitlerin üstünde olması halinde, özel olarak belirlenmiş limitlerin uygulanmasına devam
edilecektir. 

            II- BANKA İŞLEMLERİ
            1- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin değişik 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin üçüncü paragraf hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 8,500,000,000.- lirayı aşan toplu ödemelerde saymanlıkların bankaya önceden haber vermeleri kararlaştırılmıştır. Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve ödeme sırasında bankanın saymanlıkla mutabakat sağlaması zorunlu değildir. Ancak, bankaların merkez yönetimlerince bildirilmiş veya bildirilecek tutarlardan fazlası için mutabakat sağlanması gerekmektedir.

            2- Kamu kurum ve kuruluşlarının tahsildar ve yetkili memurlarına bir gün zarfında yapılacak kasa limiti dahilindeki ödemelerin toplamının belirlenen kasa ödeme limitini aşması halinde, bu ödemelerin, kurum ve kuruluşlar adına çek düzenlenmek suretiyle yapılması ya da gönderme emri ile doğrudan kurum veya kuruluşun banka hesabına aktarılması uygun görülmüştür. Bu ödemeler nedeniyle düzenlenecek çekler kesinlikle tahsildar ve yetkili memurlar adına veya hamiline düzenlenmeyecek, söz konusu çek karşılıklarının bankaca ödenmesinde yetki veya görevlendirme belgesi ayrıca aranacaktır.

            III- SAYMAN MUTEMEDİ İŞLEMLERİ
            1-a) Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sayman mutemetlerine kullandıkça verilecek alındı cildi miktarı defterdarlarca tespit edilecektir. Aynı fıkranın değişik (B) bendine göre on beş günlük süre beklenilmeksizin sayman mutemetleri tarafından derhal saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarının 250,000,000.- lira,

            b) Mahkeme Başkanlıkları, İcra ve İflas Daireleri, İzale-i Şuyuu Memurluklarınca 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre sayman mutemetlerince makbuz mukabili tahsil edilip on beş günlük süre beklenilmeksizin derhal saymanlık veznesine teslim edilmesi gereken tutarın 600,000,000.- lira, olarak uygulanması uygun görülmüştür.

            c) Zimmetle alınan harç pulu satış hasılatı miktarına bakılmaksızın en geç yedi günde bir saymanlık veznesine yatırılacaktır.

            2- Sayman mutemetleri tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin saymanlığa teslim edilmesi gereken tutarın yetersiz kalması durumunda gerekçeli tekliflerle Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) başvurularak alınacak izne göre uygulama yapılacaktır. Bu teklif yazısında sayman mutemedinin son iki ayda saymanlığa yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecektir. Ayrıca, saymanlıkların başvuruları üzerine bağlı mutemetlikler için Bakanlığımızca belirlenen limitlerin bu Genel Tebliğimizle belirlenen limitler üstünde olması halinde, özel olarak belirlenmiş olan limitlerin uygulanmasına devam edilecektir.

            3- Vergi daireleri tahsildarları ile icra memurlarınca;

            b) Bir günden fazla süreli görevle gidilen belediye hudutları dışındaki yerlerde yapılan tahsilatın miktarına bakılmaksızın görevden dönülen gün, mesai saatinin bitiminden sonra görevden dönülmesi halinde de görev dönüşünü izleyen iş günü,

            b) Görev mahallinde ya da günübirliğine gidilip dönülen yerlerde yapılan tahsilatın en geç tahsilatın yapıldığı günü izleyen iş günü,

            c) Miktar ve süreyle sınırlı olmaksızın tahsildar ve icra memurlarının üzerlerinde bulunan paranın tamamının bütçe yılının son iş gününde, vezneye teslim edilmesi gerekmektedir.
            4- Trafik Para Cezası Sayman Mutemedi Alındısı ile para tahsil edecek görevlilerle ilgili işlemlerin 27/04/1989 tarihli ve 454 (M) seri nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yürütülmesine devam edilecektir.

            Sayman mutemetleri yukarıdaki fıkralarda belirtilen tutardaki tahsilatlarını aynı miktar ve sürelere bağlı kalmak kaydıyla saymanlığın banka hesabına da yatırabileceklerdir. Ancak, çekle yapılan tahsilatta çekin yukarıdaki miktar ve sürelere bağlı kalınmaksızın en geç ertesi iş gününde bankaya veya saymanlık veznesine teslimi zorunludur.

            IV- ALINDILARIN İLGİLİLERİ TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
            Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 175 inci maddesine göre, gerek emanet suretiyle gerek herhangi bir nedenle nakten veya mahsuben tahsil olunan para ve ayniyata karşılık verilmiş bulunan her türlü alındıların kaybedilmesi halinde, durum ilgililer tarafından bir dilekçe ile saymanlığa bildirilecektir.

            Kaybedilen alındının tutarı 75,000,000.- liraya kadar ise yardımcı defterdeki veya tahsilat bordrosundaki kaydı karşısına ve dipkoçanın arkasına açıklama yapılmak suretiyle kaybedilen alındının bir örneği, dilekçenin altına veya arkasına yazılıp usulüne göre onandıktan sonra dilekçe sahibine verilecektir. Yatırılan para veya ayniyatın geri verilmesi gerektiği takdirde bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılacaktır.

            Kaybedilen alındının tutarı 75,010,000.- lira ve daha fazla ise yukarıda belirtilen işlemlerin yanında ayrıca, kaybedilen alındının hükmü olmadığı ilgilileri tarafından mahalli gazetede ilan verilmek suretiyle duyurulacak ve gazetenin duyuruya ait nüshası dilekçeye eklenecektir.

            V- BAYİ VE YETKİLİ MEMURLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
            1- Bayilere peşin para ile her defasında satılacak en az pul ve değerli kağıt miktarı ile yetkili memurlara zimmetle verilecek en az ve en çok pul ve değerli kağıt miktarının mahallin şartlarına göre her mali yıl başında belirlenerek ilgili saymanlıklara duyurulması görev ve yetkisi, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi ve 08/06/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle defterdarlara verilmiştir.

            Diğer taraftan, Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi ile Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yetkili memurların saymanlıklardan zimmetle aldıkları pul ve değerli kağıtların satış hasılatını en çok on beş günde bir ve satış hasılatı tutarı Bakanlıkça belirlenen miktara ulaştığı takdirde bu süre beklenilmeksizin saymanlık veznesine yatırmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

            Buna göre, defterdarlarca belirlenen tutarlarda pul ve değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin Saymanlıklara teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı 200,000,000.- lira olarak tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu memurlar tarafından satışı yapılan değerli kağıtlar tutarı on beş günlük sürenin sonunda da 200,000,000.- liraya ulaşmadığı takdirde, tahsil edilen bu tutarlar en geç on beşinci gün sonunda saymanlık veznesine yatırılacaktır.

             2- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yetkili memurlardan emniyet, adliye ve icra görevlilerinin, zimmetle aldıkları pasaport ve ikamet tezkereleri ile harç pullarının satış hasılatını tutarına bakılmaksızın yedi günde bir saymanlık veznesine yatırmaları uygun görülmüştür.

            Anılan Yönetmeliklerin söz konusu maddelerinde tanımlanan yetkili memurlar arasında sayılan maliye veznedarlarının Bakanlığımızdan izin alınmaksızın yetkili memur sıfatıyla zimmetle pul alıp satmaları uygulamasına devam edilecektir.

            VI- SAYMANLIKLARIN ÖDEME GÜNLERİ
            Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinin 182 nci maddesinde, saymanlıkların, illerde defterdarın, ilçelerde kaymakamın onayı ile haftanın en az üç gününü ödeme günü olarak belirleyebilecekleri, bakanlık ve kuruluşların idare merkezlerinde bulunan saymanlıkların ödeme günlerinin ise Bakanlığımızın (Muhasebat Genel Müdürlüğü) onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, bakanlık ve kuruluşların idare merkezlerinde bulunan saymanlıkların Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ödeme yapmaları uygun görülmüştür. Bunlar dışındaki saymanlıklarda ödeme günlerinin illerde defterdarlar, ilçelerde kaymakamlarca tespit edilmesi gerekmektedir.

            Birden fazla katma bütçeli idareye hizmet verilen saymanlıklarda karışıklığın önlenmesi ve saymanlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi bakımından ödeme günleri, haftada üç günden az olmamak üzere, kurum bazında ayrı ayrı belirlenebilecektir.

            Ödeme gününün beklenmesinin kamu görevini aksatacağı durumlarda ödemeler tespit edilen günler dışındaki diğer iş günlerinde de yapılabilecektir.

            Yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen ödeme gününün ayın son iş gününe rastlaması halinde, aysonu işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla bir önceki gün ödeme günü olarak uygulanacaktır.

            Diğer taraftan, çekle yapılacak ödemelerde saymanlarca evrak tetkiki yapılmadan çek düzenlenmeyecek ve imzalanmayacaktır.

            B- SAYMANLIK MÜDÜR YARDIMCILARINA DEVREDİLECEK YETKİLER
            Mali yıl sonu itibariyle yevmiye sayısı 15.000'i geçmeyen saymanlıklarda (vergi daireleri ve saymanlık yetkisi bulunan bütçe dairesi başkanlıkları dahil) sayman yardımcılarına yetki ve sorumluluk devredilmeyecektir.

            08/02/1999 tarihli ve (567) Seri Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin "A-Yardımcılara Devredilecek Yetki ve Sorumluluklar" bölümünün 2 nci maddesinde belirtilen, Tahakkuk Müzekkeresi ve Verilen Emri ve Saymanlık İşlem Fişi düzenlemek suretiyle yapılacak her türlü avans veya kesin ödeme ya da iade ile avans mahsuplarına ilişkin limitin 120,000,000.- liraya; 3 üncü maddesinin (a) fıkrasındaki, mevzuatı gereği saymanlıklara teslim edilen banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, bir iş veya işlemin sonuçlanması nedeniyle kısmen veya tamamen ilgilisine iadesi veya avans mahsubu dolayısıyla banka teminat mektuplarının bakiye avans miktarı üzerinden alınması işlemlerine ilişkin limitin ise 750,000,000.- liraya yükseltilmesi uygun görülmüştür.

            Diğer taraftan, sayman mutemetleriyle ilgili olarak 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken kontrol ve murakabe görevine ilişkin işlemler bizzat sayman tarafından yerine getirilecek olup, sayman yardımcılarına bu görevlere ilişkin yetki devri yapılmayacaktır.

            Devredilecek yetki ve sorumluluklarla ilgili diğer hususlarda anılan Genel Tebliğle belirlenen esaslara aynen uyulacaktır.

            C- DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
            Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenecek tutara kadar olan giderlerin ödenmesinde onay belgesi ve faturanın ödeme belgesine eklenmesinin yeterli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu'na bağlı (İ) işaretli cetvelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili bölümünde "KDV dahil 250,000,000.- liraya kadar olan alımlar için ihale komisyonlarınca tasdik olunan fatura ve benzeri belgeler komisyon kararı yerine geçer." hükmüne yer verilmiştir.

            Söz konusu hüküm gereğince, 250,000,000.- liraya kadar olan (KDV dahil) mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde; onay belgesi, fatura (Faturaların ihale komisyonları veya emanet usulüyle yaptırılan işlerde emanet komisyonlarınca tasdik edilmesi ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı 1 sayılı Tablonun II/2 bendi gereğince damga vergisine tabi tutulması gerekir.) ve gerekli olanlarda ayniyat tesellüm makbuzunun ödeme evrakı ekine bağlanması gerekmektedir. Bu durumda, ayrıca ihale komisyonu kararı alınması ve ödeme belgesine bağlanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

            D- AYNİYAT TALİMATNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TERKİN VE SATMA İŞLEMLERİ
            Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre ikinci derece ita amirlerinin onayı ile terkin edilecek veya satılacak eşya ve levazım için 566 Sıra Nolu Genel Tebliğle belirlenen 300,000,000.- liralık değer, 500,000,000.- lira olarak yeniden tespit edilmiştir.

            Buna göre, değeri 500,000,000.- liraya kadar olan eşya ve levazımın terkin ve satma işlemlerinin mahallinde ikinci derece ita amirlerinin onayı ile, değeri 500,000,000.- lira ve daha fazla olan eşya ve levazımla ilgili söz konusu işlemlerin ise ilgili bakanın onayı ile yapılması gerekmektedir.

            Uygulama alanı kalmayan 08/02/1999 tarihli ve 566 Sıra Nolu Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

            Tebliğ olunur.