Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.02.2000 Pazartesi Sayı:23964 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (574) 

            Bilindiği üzere, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 3483 sayılı Kanunla değişik 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinde tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi ve çeşitli giderler için ita amirlerinin gösterecekleri lüzum üzerine, görevlendirecekleri mutemetlere, üst sınırları yılları bütçe kanunlarıyla tespit edilen tutarlarda avans verilebileceği, avansın sınırlandırılmasına Bakanlığımızın yetkili olduğu ve Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak askeri daireler mutemetlerine bu tutarın üzerinde avans verilebileceği hükme bağlanmıştır.

            1- 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (İ) işaretli cetvelde ita amiri mutemetlerine verilebilecek avans üst sınırları belirlenmiş olup, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak,

            a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde 120 Milyon,

            b) Diğer ilçelerde 75 Milyon,

            c) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara 1 Milyar,

            d) Mahkeme harç ve giderleri için 1 Milyar,

            e) Şehit cenazelerinin nakli amacıyla 2 Milyar,

            f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 10 Milyar, liraya kadar avans verilmesi uygun görülmüştür.

             2- 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinin ikinci paragrafı uyarınca 22/01/1998 tarihli ve 98/10575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile askeri daireler mutemetlerine verilebilecek avansın üst sınırı belirlenmiş ve avans miktarlarını tespit yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

            Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak ve ilgili idarelerin talepleri de dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Birlik ve Kurumların mutemetlerine ekli (I) sayılı, Jandarma Genel Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının mutemetlerine ekli (II) sayılı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Birlik ve Kurumlarının mutemetlerine ekli (III) sayılı listelerde gösterilen miktarlarda avans verilmesi uygun görülmüştür.

            Ayrıca, ekli (I) sayılı listede yer alan "Tümen ve daha üst birlikler ile eşidi kurum ve kuruluşlar" kapsamına giren askeri birimler ekli (IV) sayılı listede belirtilmişti alan "Tugay ve eşidine kadar olan askeri kurum ve kuruluşlar" kapsamında sayılacak ve avans verilmesinde bu hususlara dikkat edilecektir.

            3- Bu tebliğ eki listelerde yer alan avans sınırları aşılmamak şartıyla ihtiyaç tutarında avans verilmesine, Devlet parasının gereksiz yere mutemetler üzerinde kalmaması için avans verilmesini gerektiren ihtiyaçların ortadan kalkması halinde avansların veya kullanılmayan artıklarının bekletilmeden saymanlıklara iade edilmesine, ita amirlerince gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

            4- 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca, ita amiri mutemetleri kendilerine verilen avanslara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en çok bir ay içerisinde saymana vermekle yükümlü olup, bu süre içinde mahsup edilmeyen avanslar için mutemetler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

            Buna göre, süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar için, avansın mahsup edilmesi gereken tarihten itibaren, 6183 sayılı Kanunun 3946 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen oranlara göre hesaplanacak gecikme zammı ilgili mutemetten tahsil edilecektir.

            5- Uygulama alanı kalmayan 564 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Tebliğ olunur.

            (574) SIRA NOLU MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ EKİDİR.

            I SAYILI LİSTE
 
Milli Savunma Bakanlığı Birliğin adı
Verilecek Avans Miktarı
1- Tugay ve eşidine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için (Ek: 4 de sayılan birimler dışında kalan ast kuruluşlar)
350 Milyon
2- Tümen ve daha üst birlikler ile eşidi kurum ve kuruluşlar için (Ek: 4 de sayılan birimler)
450 Milyon
3- Askerlik dairesi ve askerlik şubeleri için yalnızca celp ve sevk dönemlerinde kullanılmak üzere
3.5 Milyar
4- Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine
4 Milyar

            II SAYILI LİSTE

 
Jandarma Genel Komutanlığı Birliğin adı
Verilecek Avans Miktarı
1- Bütçe uygulaması yapmayan ve başka bir birlik tarafından desteklenen tümen, alay, tabur ve eşidi birlikler
350 Milyon
2- Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarmalar hariç)
300 Milyon
3- İnşaat ve emanet komisyonları (her komisyon için ayrı ayrı)
300 Milyon
4- İl jandarma komutanlıkları;
 
a) 7 ye kadar ilçesi olan illerde
200 Milyon
b) 8-12 arası ilçesi olan illerde
250 Milyon
c) 12 ve daha fazla ilçesi olan illerde
300 Milyon

            III SAYILI LİSTE
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Birliğin adı
Verilecek Avans Miktarı
1- Sahil Güvenlik Komutanlığı
350 Milyon
2- Sahil Güv.Deniz, İkmal Des.On.Des.Grup ve Bot Kom.lıkları için
300 Milyon

            IV SAYILI LİSTE

TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİDİ KURUM VE KURULUŞLAR

           A- MERKEZDE:
           Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Birinci Derece İta Amirliği Yetkisi Verilen Makamlar.

            B- KARA KUVVETLERİNDE:
            (1) Ordu Komutanlıkları
            (2) Kolordu Komutanlıkları
            (3) Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral Olan Diğer Komutanlıklar ve Kurum Amirlikleri
            (4) K.K.K. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı
            (5) K.K.K. Depolar ve Fabrika Komutanlığı
            (6) Kara Harp Okulu Komutanlığı
            (7) Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları
            (8) Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri

            C- DENİZ KUVVETLERİNDE:
            (1) Donanma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz Eğitim Komutanlıkları
            (2) Deniz Ana Üs, Filo ve Tersane Komutanlıkları
            (3) Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
            (4) Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Okulu Komutanlıkları
            (5) Deniz Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grubu ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkam Tabur Komutanlığı
            (6) Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri
            (7) Deniz Sınıf Okulları Komutanlıkları ve Deniz Ordudonatım Merkez Komutanlığı

            D- HAVA KUVVETLERİNDE:
            (1) 1 ve 2 nci Taktik Hava Kuvvet Komutanlıkları
            (2) Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral Olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri
            (3) Hava Harp Okulu Komutanlığı
            (4) Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları
            (5) Ana Jet Üs Komutanlıkları, 15 inci Füze Üs Komutanlığı, 12 nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı
            (6) Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı, Hava Ulaştırma Komutanlığı

            E- DİĞERLERİNDE:
            İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri