Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.12.2000 Cuma Sayı:24268 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (577) 
  
            Bilindiği gibi, baskı ve dağıtımı Bakanlığımızca yaptırılan basılı kağıtlardan döner sermaye ve fon saymanlıklarınca kullanılan alındıların temin edilmesi ve kullanılmasına ilişkin esaslar ile satış bedelleri 29/12/1995 tarih ve 22508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 534 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

            Sözkonusu basılı kağıtlardan baskı ve dağıtım masrafları ile diğer giderlerdeki artışlar nedeniyle anılan Genel Tebliğle duyurulan birim fiyatları (Katma Değer Vergisi dahil) 01/01/2001 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

D.M.Y: (Örnek No)  Belgenin Adı               Birim Fiyatı Türk Lirası. (*)/Cilt
                7  Vezne Alındısı                                1,500,000.-
               11  Sayman Mutemedi Alındısı                      2,250,000.-
                8  Menkul Kıymetler Alındısı                     2,250,000.-
              8/A  Mahsup Alındısı                               2,250,000.-
                   Dernek Gelirleri Alındısı                     2,250,000.-
               16  Gönderme Emri                                 2,250,000.-
               10  Teslimat Müzekkeresi                          2,250,000.-
                -  Bilgisayar Vezne Alındısı                        50,000.-(**)

            (*) Birim fiyatlarına Katma Değer Vergisi dahil edilerek hesaplanmıştır.

            (**) "Takım" fiyatı olup, bir asıl bir suret olmak üzere kendinden karbonlu iki nüsha şeklindeki bir alındının bedelidir.

            Yukarıda belirtilen alındıların il ve ilçe ambarlarından temin edilmesi, düzenlenmesi, hatalı basılanların iadesi ve bedellerinin tahsilinde 29/12/1995 tarih ve 22508 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 534 Sıra Nolu Genel Tebliğde belirtilen esaslara uyulacaktır.

            Tebliğ olunur.