Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.02.2001 Salı Sayı:24317(Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (582) 
 
            Bilindiği gibi, 5/5/1994 tarihli ve 21925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik"in 1 inci maddesi ile söz konusu Talimatnamenin "Terkin, satma veya devir işlemleri" başlıklı 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrası;

            "Değeri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutara kadar olan eşya ve levazımın terkin, satma veya bir daireden diğer bir daireye devir işlemleri ikinci derece ita amirlerinin, değeri belirlenen tutardan yukarı olanların terkin, satma veya bir daireden diğer bir daireye devir işlemleri ise ilgili Bakanın onayı ile yapılır." şeklinde değiştirilmiştir.

            Diğer taraftan, 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunun 52 nci maddesinin (b) bendinde ise, genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonların birbirleri arasında eşya ve levazım devrine ilişkin esas ve usullerin Maliye Bakanlığınca düzenleneceği, Bütçe Kanununun 68/9 uncu maddesinde ise 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 53 üncü maddesi hükmünün 2001 Mali Yılında uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Yukarıda düzenlemeler dikkate alınarak eşya ve levazımın terkin, satma ve devir işlemlerine ilişkin esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

            A- AYNİYAT TALİMATNAMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE TERKİN VE SATMA İŞLEMLERİ:
            Ayniyat Talimatnamesinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre ikinci derece ita amirlerinin onayı ile terkin edilecek veya satılacak eşya ve levazımın değeri 500,000,000.- lira olarak belirlenmiştir.

            Buna göre, değeri 500,000,000.- liraya kadar olan eşya ve levazımın terkin ve satma işlemleri mahallinde ikinci derece ita amirlerinin, değeri 500,000,000.- lira ve daha fazla olan eşya ve levazımın terkin ve satma işlemleri ise ilgili Bakanın onayı ile yapılacaktır.

            B- EŞYA VE LEVAZIM DEVRİ:
            2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 52 nci maddesinin (b) bendi hükmüyle, genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonlarda ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın (taşıtlar hariç) birbirleri arasında herhangi bir bedel ödenmeksizin devrine imkan sağlanmıştır.

            Buna göre, kuruluşlar arasındaki eşya ve levazım devri aşağıda belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.

            1- Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla 3 yılını tamamlamayan veya bu süreyi tamamladığı halde bakım, onarım ve nakliye masrafları açısından ekonomik olmayan eşya ve levazım kuruluşlar arasında devredilmez.

            2- Birbirlerine eşya ve levazım devredecek olan kurum ve kuruluşlar arasında bir protokol düzenlenir. Bu protokolde; devredilecek olan eşya ve levazımın cins, miktar, özellik ve değerleri ayrı ayrı belirtilir.

            3- Eşya ve levazımdan kayıtlı değeri 500,000,000.- liranın altında olanlar ikinci derece ita amirlerinin, 500,000,000.- lira ile 10,000,000,000.- lira arasında olanlar ilgili Bakanın (üniversitelerde rektörün) onayı, 10,000,000,000.- lira ve daha fazla olanlar ise ilgili Bakanın onayına istinaden Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü)'nın uygun görüşü ile devredilir. (Yukarıdaki rakamlar, bir yıldaki toplam değeri ifade eder.)

            4- Devir konusu eşya ve levazımın kayıtlardan düşülmesi ve kayıtlara alınması Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre yapılır.

            Tebliğ olunur.