Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.11.2001 Pazartesi Sayı:24581 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (587)


            Bilindiği üzere, ödemelerin hesaba aktarma suretiyle yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 20/7/2001 tarihli ve 24468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 583 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 1/8/2001 tarihinde uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.

            Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden söz konusu Tebliğin uygulanmasında tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

            1- Mezkur Tebliğde geçen "hak sahibi" kavramı, 14/10/1991 tarihli ve 21021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen "ödemenin yapılacağı kişiler" olarak anlaşılacaktır.

            2- Kamu personeline yapılacak ödemeler ilgililerin maaş hesaplarına aktarma suretiyle yapılacağından, ayrıca yazılı talepleri aranmayacaktır.

            3- Yıl içinde birden fazla ödeme yapılan kişi ve kurumlardan, alacaklarının aktarılmasını istedikleri banka şubesi ve hesap numaraları belirtilen yazılı talepleri her mali yıl için bir defa alınacaktır.

            4- Bütün ödemelerin hesaba aktarma suretiyle yapılması esastır. Ancak, talepleri halinde;
            - Denetmenlere çek karşılığında yapılan ödemeler ile alındığı gün iade edilen teminat ve depozito niteliğindeki ödemeler kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle bankadan,
            - İta amiri mutemedi avansları ve emanet niteliğindeki (bütçe emanetleri hariç) diğer ödemeler ile elektrik ve su bedeli ödemeleri, tutarına göre kasadan veya çek düzenlemek suretiyle bankadan,
            - Er ve erbaşlara yapılacak münferit ödemeler ile banka şubesi bulunmayan yerlerde kasa limiti dahilindeki ödemeler kasadan, yapılabilecektir.

            5- Bordro ve benzeri gerçekleştirme belgelerine dayanılarak yapılacak er ve erbaş aylıkları, tayın bedelleri, toplu seyahat ücret ve yollukları, öğrenci harçlıkları gibi toplu ödemeler, ita amirlerince görevlendirilecek daire mutemetlerinin hesaplarına aktarma suretiyle yapılacaktır.

            6- Vergi dairelerince yapılan red ve iadelere ilişkin ödemeler adı geçen Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ilgililerin banka hesabına aktarma suretiyle yapılacaktır.

            7- Bankaca yapılacak aktarma işleminin bir sonraki güne sarkmaması için gönderme emirleri bankaya erken saatlerde gönderilecek, gerektiğinde gün içinde birden fazla gönderme emri düzenlenebilecektir.

            8- Hak sahibi alacaklarının mahiyetinin bankalarca ilgililere bildirilmesini teminen söz konusu Tebliğin eki ek-3, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            Tebliğ olunur.

  .....Saymanlığının/Müdürlüğünün .../.../200 tarihli ve .......... Sayılı Gönderme Emrinin

       AYRINTI LİSTESİ
                                                            EK: 3
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|SIRA|BANKA ŞUBE ADI/|LEHDAR ve AÇIKLAMA|FATURA NO(*)|MİKTAR TL.|HESAP NO                          |
|NO |EFT KODU    |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|  |        |         |      |     |                              |
/----/---------------/------------------/------------/----------/-----------------------------------------------------------/
|GENEL TOPLAM: //....................// Yalnız....................//TL.dir.(**)                      |
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
|(*) Alacaklı ile ödemeyi yapacak saymanlığın aynı yerde (İl, İlçe) bulunması ve alacaklının talebi halinde doldurulacaktır.|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|(**) Bu tutarın düzenlenen gönderme emri tutarına eşit olması gerekir.                           |
|----------------------------------------------------------------------                           |
|Yukarıda alacaklısı, alacak miktarı ve banka hesap numarası gösterilen toplam .................... TL.'nin         |
|ilgililerin banka hesaplarına, mümkün olan en hızlı yöntemle aktarılmasını rica ederim.                  |
|              ... Saymanı/Müdürü                                       |
|              Adı - Soyadı                                          |
|              İmza - Mühür                                          |
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/