Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 31.12.2002 Salı Sayı:24980 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 
Sıra No: (590)

 

4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun "Hastane ve tedavi ücretleri" başlıklı 15 inci maddesinin son fıkrasında "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesi ve 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddelerinde belirtilen ilaç katılım payları karşılığında ilgililerin maaş veya aylıklarından kesinti yaptırmaya ve bu kesintilere ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 

Bütçe Kanununun Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, tedavi giderlerinden tasarruf sağlamak amacıyla ilaç katılım paylarının, 1/1/2003 tarihinden itibaren maaşlardan kesilmek suretiyle tahsili kararlaştırılmıştır. Buna göre, eczaneler, tahakkuk daireleri ve saymanlıkların uyacakları usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

A- ECZANELERCE YAPILACAK İŞLEMLER :

1- Eczanelerce bütçe uygulama talimatında belirtilen esaslar çerçevesinde reçetelerde yazılı ilaçlar reçete sahibine verilecek ve reçete arkası imzalattırılacaktır. Toplam ilaç bedeli tutarından % 20 katılım payı hesaplanacak ve para tahsil edilmeksizin fiş veya fatura tanzim edilerek ilgiliye verilecektir.

2- Sevk kağıdında adı belirtilen daireler itibariyle ekli liste (EK-1) üç nüsha düzenlenerek kurumlarca karşılanacak % 80 e ilişkin faturayla birlikte ilgili olduğu ayı takip eden ilk iki iş günü içerisinde tedavi giderlerinin ödenmesinden sorumlu olan tahakkuk dairesine teslim edilecektir.

3- Ücretsiz izine ayrılan personelin ilaç katılım payı eczaneye kendisi tarafından ödeneceğinden bu tutarların tahsilini sağlamak bakımından sevk kağıdı üzerine personelin ücretsiz izinli olduğunun yazılmış olmasına dikkat edilecektir. Bu durumda yukarıda birinci maddede belirtilen işlemler yapılarak (EK:1) listenin başlığı altına "Ücretsiz İzinli Hastalarca Ödenen Katkı Payları" ibaresi yazılacaktır. Eczanelerce iki nüsha olarak hazırlanacak bu listeler sadece kurumlarınca karşılanacak payla ilgilendirilmek üzere diğer belgelerle birlikte ilgili tahakkuk dairelerine verilecektir.

 

B- TAHAKKUK DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER :

1- Eczanelerden alınan (EK-1) listelerin ikişer nüshası daireler itibariyle tasnif edilerek aylık bordrosunu düzenlemekle sorumlu olan servise veya birime her ayın en geç beşinci iş gününe kadar teslim edilecektir.

2- Kurumlarca karşılanacak % 80 e ilişkin tutarlar usulüne uygun tahakkuk ettirildikten sonra söz konusu listenin bir örneği ile birlikte saymanlığa intikal ettirilecektir.

3- Ücretsiz izin, emeklilik, istifa gibi nedenlerden dolayı aylık bordrosuna yansıtılamayan personelin bulunması halinde (EK-1) listenin açıklama sütununa bu durum not edilerek % 20 katılım payı toplamından bu kişilere ait tutarlar düşülecektir.

4- Aylık bordrosunun düzenlenmesi sırasında söz konusu listelerden yararlanarak her memura isabet eden % 20 katılım payına ilişkin tutar tespit edilecek ve bordronun kesintiler sütununda "% 20 İlaç Katılım Payı" adı altında açılacak bölümde kişi bazında gösterilecektir. Yapılan kesinti toplamı tahakkuk müzekkeresi ve verile emrinde emanetler hesabının alacağına kaydedilecektir. Ayrıca (EK-2) liste düzenlenerek bordroya bağlanacaktır.

5- Personelin tayin olması halinde kesinti yapılamayacağından maaş nakil ilmühaberine borçlu olduğu eczanelerin adı ve banka hesap numaraları yazılmak suretiyle kesintinin atandığı yerden yapılması sağlanacak, maaş nakil ilmühaberine yazılamaz ise gittiği yere yazı ile bildirilecektir.

6- Ücretsiz izine ayrılan personelin % 20 katılım payının ilgiliden eczanece tahsilini sağlamak bakımından sevk kağıdı üzerine personelin ücretsiz izinli olduğu yazılacaktır.

 

C-SAYMANLIKLARCA YAPILACAK İŞLEMLER :

1- Söz konusu payları göstermek üzere Emanetler Defterinde "4404- İlaç Katılım Payları" adı altında bir bölüm açılacak ve (EK-2) listede yer alan eczaneler itibarıyle kaydedilecektir. Ayrıca (EK-1) listenin sureti de aylar itibarıyle bir dosyada muhafaza edilecektir.

2- Her bir eczane için ayrı ayrı kaydedilen tutarların ilgili ayın sonuna kadar eczaneye ödenmesi sağlanacak ve gerekli muhasebe kayıtları yapılacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 

İLGİ EKLER 31/12/2002 TARİH ve 24980 SAYILI R.G. ‘de YERALMAKTADIR.