Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 09.09.2004 Perşembe Sayı:25578 (Asıl)

Devlet Bakanlığından:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2004-32/29)


           Madde 1 —Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

Madde 15 —a) Türkiye'den ihracat, İhracat Rejimi Karar ve Yönetmelikleri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğler ve talimatlar ile bankacılık teamüllerine göre yürütülür.

b) İhracat bedelleri, peşin ödeme, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılır. Alıcıdan temin edilen prefinansman peşin döviz hükmünde olup, döviz alışı peşin döviz olarak yapılır.

c) İhracatta ödeme şekilleri ile transit ticarete ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankası'nca belirlenir.

d) İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

e) İşlenmemiş altın ihracatında ihracat bedellerinin yurda getirilmesi yükümlülüğü aranmaz.

f) İhracat bedeli ile transit ticarette satış bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi esastır.

Ancak,

- Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satış bedelini,

-Yabancı taşıtlar ile yabancı ülkelere sefer yapan yerli taşıtlara verilen yağ, yakıt, temizlik maddeleri ve kumanya bedellerini

oluşturan efektiflerde beyan yükümlülüğü aranmaz.

g) Irak'a gerçekleştirilen ve tutarı 50.000,- ABD Doları veya eşitine kadar olan ihracat veya transit ticarete ilişkin mal bedellerini oluşturan efektiflerde 30.06.2005 tarihine kadar beyan yükümlülüğü aranmaz.

Madde 2 —Tebliğin 16. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 —Tebliğin 26. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 —Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.