Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.04.1999  Cumartesi Sayı:23675
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: 
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 97-32/21 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No: 99-32/23) 
  
            Madde 1- 7/11/1997 tarihli ve 23163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin 97-32/21 Sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "c) Ödenmiş sermayelerinin 250 milyar Türk Lirasından az olmaması," 

            Madde 2- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Her bir şube için 4 üncü maddede belirtilen ödenmiş sermayeye 250 milyar Türk Lirası ilave edildiğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi ve artırılan sermayenin tamamının ödendiğini gösterir bankadan alınacak belgenin," 

            Madde 3- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 2 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            "Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yayımından önce faaliyette bulunan yetkili müesseseler, sermayelerini Tebliğin 4 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklikle yeniden belirlenen tutara tamamlamak zorunda değildirler. Ancak, bu müesseselerin ortakları tarafından yapılacak hisse devirlerinde, devredilen tutarların toplamının şirketin ödenmiş sermayesinin % 50'sine 
ulaşması veya bu oranı aşması ya da doğrudan veya dolaylı olarak yetkili müessesenin yönetim ve denetiminin el değiştirmesine yol açması halinde, devir izin tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde sermayenin 250 milyar Türk Lirasına tamamlanması zorunludur." 

            Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.