Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.12.1999  Cumartesi Sayı: 23896
Devlet Bakanlığından;

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 97-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No: 99-32/24) 

 
            Madde 1- 20/6/1991 tarihli ve 20907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'a İlişkin 91-32/5 sayılı Tebliğ'in 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "İhracat bedelleri, peşin ödeme, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılır. Alıcıdan temin edilen prefinansman peşin döviz hükmünde olup, döviz alışı peşin döviz olarak yapılır."

            Madde 2- Aynı Tebliğ'in değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 17- Peşin döviz karşılığında ihracatın 18 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak, gemi inşa ve ihraç (hazır gemi hariç) bedeli olan peşin dövizlerde bu süre 24 aydır. Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır.

            İade edilen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır."

            Madde 3- Aynı Tebliğ'in değişik 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yurtdışından sağlanan prefinansman kredileri ile ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca Türkiye'de yerleşik kişilere açılan döviz kredilerinin vadeleri 18 aydır. Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 aydır. Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla sağlanan kredilerin vadeleri belge süresi (ek süreler dahil) kadardır."

            Geçici Madde 1- Verilen ek süreler dahil, vadeleri 19/8/1999 tarihinden sonra dolan peşin dövizler, prefinansman ve döviz kredileri hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

            Madde 4- Bu Tebliğ 19/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.