Yargı Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 15.07.2003 Salı Sayı: 25169 (Asıl)

Adalet Bakanlığından :

İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
 

   

BİRİNCİ BÖLÜM

İflas İdaresi Ücreti

 

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca, iflas idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin ödeme şeklini belirlemektedir.

 

Kapsam

Madde 2- Tarifede yazılı iflas idaresi ücreti, iflas tasfiyesi sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün hizmetlerin karşılığıdır. Ücretin belirlenmesinde iflas idaresi memurlarının emeği, çabası, işin önemi ve niteliği göz önünde tutulur.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca hazırlanmıştır.

 

Ücretin ödenmesi

Madde 4- ödeme, iflas idaresinin seçildiği tarihte yürürlükte bulunan Tarife hükümlerine göre yapılır. Tarife gereğince takdir olunacak ücret, iflas idare memurlarının her birine ayrı ayrı ve eşit oranda ödenir.

 

Ücret ödeme zamanı ve avans ödenmesi

Madde 5- İflas idaresinin ücreti, tasfiyenin sonunda ödenir. Ancak iflas idaresinin talebi üzerine tetkik mercii, gerektiğinde iflas dairesinin görüşünü de alarak, ücrete mahsuber makul ölçüde bir miktar avans ödenmesine karar verebilir.

 

Ücret miktarı

Madde 6- İfa edecekleri hizmetler karşılığı olarak iflas idaresine; nihai hesapta adi alacaklılara ödenmesi öngörülen toplam alacak miktarı üzerinden aşağıda yazılı olan nispetler nazara alınarak ücret ödenir.

 

1-   İlk(1.200.000.000.) lira için                                                                  %10

2-   Sonra gelen(1.800.000.000.) lira için                                                    %8

3-   Sonra gelen(3.000.000.000.) lira için                                                     %6

4-   Sonra gelen(6.000.000.000.)lira için                                                      %4

5-   Sonra gelen (12.000.000.000.) lira için                                                  %2

6-   Sonra gelen (24.000.000.000.)lira için                                                  %1

7-   (48.000.000.000)liradan, (72.000.000.000.)liraya kadar                          binde 6

8-   (72.000.000.000.) liradan, (320.000.000.000.)liraya kadar                      binde 2

9-   (320.000.000.000) liradan yukarısı için                                                 binde l

 

Rehinli alacağın paraya çevrilmesine ilişkin hizmetler için de, (sarf edilen mesai ve gayret göz önünde tutularak) tasfiye idaresine ek ücret ödenebilir. Ancak bu surette ödenecek ek ücret, rehinli alacak miktarı üzerinden yukarıdaki nispetlere göre bulunacak miktarın %25 ini geçemez.

 

Tetkik merciine ücret takdiri

Madde 7- Tetkik mercii, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önemi ve niteliğini göz önünde bulundurarak bu Tarifede belirtilen miktarın üç katına kadar ücret takdir edebilir.

 

Tetik mercii, iflas idaresinin emek ve mesaisini, işin önem ve niteliğini göz önünde bulundurarak Tarifede belirtilen miktarların altında ücret takdir edebileceği gibi, haklı sebeplerin mevcut olması halinde ücret ödenmemesine de karar verebilir.

 

İstifa, azil ve ölüm gibi hallerde ücret

Madde 8- İflas idare memurunun istifası, azli, ölümü gibi hallerde ücret, o zamana kadar sarf ettiği emek ve mesaisi, işin önemi ve niteliği nazara alınarak tetkik merciince takdir olunur.

 

Yukarıdaki fıkrada anılan boşalma hallerinde iflas idaresinde görev alanlara, idareye katılma zamanından sonraki emek ve mesaileri nazara alınarak, yerlerine kaim oldukları şahsın bakiye ücretinden ödeme yapılır.

 

Konkordato halinde ücret

Madde 9- Konkordato nedeniyle masa müflise intikal ettiğinde, iflas idare memurlarının o zamana kadar yukarıdaki esaslar dairesinde tetkik merciince belirlenecek ücretleri, müflis tarafından peşinen iflas dairesine yatırılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Masraf ve Tebligat Ücreti Masraf ve tebligat ücreti

 

Madde 10- İflas idaresi, İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kendilerine tebligat yapılmasını isteyen alacaklılardan, tasfiye sonunda mahsup ve iade edilmek üzere tahmini tebligat sayısı nazara alınarak hesaplanacak yazı ve normal tebligat masrafı toplamının üç misli kadar avansı, iflas dairesine yatırmasını ister.

 

Yürürlük

Madde 11- Bu Tebliğ 15/07/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.