Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.12.2001 Salı Sayı:24610
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
 
Vakıf Hayrat Taşınmazların Kurum ve Kuruluşlara Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2001/1)

 
            Madde 1- 17/11/1998 tarihli ve 23526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Hayrat Taşınmazların Kurum ve Kuruluşlara Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları, vakıf ve derneklerin tahsis talepleri, hayrat taşınmazın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılır."

            Madde 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "b) Tahsis talebinde bulunan kuruluş meslek odası, vakıf veya dernek ise talep amaçlarının kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun olup olmadığı açısından değerlendirilir."

            Madde 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "d) Bakım, onarım veya restorasyonun tamamlanma süresi azami 2 yıldır. Bu süre gerektiğinde onarım durumuna göre veya mücbir sebepler nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğünce uzatılabilir."

            Madde 4- Aynı Tebliğin, 04/08/1999 tarihli ve 23776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Hayrat Taşınmazların Kurum ve Kuruluşlara Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1 inci maddesi ile değişik 7 nci maddesinin (c) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "5) Tahsisin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması halinde talep sahibi kurum veya kuruluş ile Bölge Müdürlüğü arasında tahsis şartlarını ihtiva eden bir ön protokol imzalanır. Tahsisin kamu kurum ve kuruluşları dışındakilere yapılması halinde restorasyonun Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içerisinde yapılacağı, kullanım bedellerinin zamanında ödeneceği, kullanım bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde gecikme faizi ile birlikte ödeneceğine dair noter tasdikli taahhütname alındıktan sonra projelerin hazırlanması ve bu konuda gerekli çalışmaların başlatılması için tahsis şartlarını ihtiva eden bir ön protokol imzalanarak, geçici yer teslimi yapılır."

            Madde 5- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin (c) bendinin (7) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "7) Ön tahsis süresince tahsis edilecek kurum ve kuruluş tarafından projeler hazırlanıp restorasyona başlanması için hazır hale getirilmemesi halinde kesin tahsis yapılmaz."

            Madde 6- Aynı Tebliğin, 04/08/1999 tarihli ve 23776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Hayrat Taşınmazların Kurum ve Kuruluşlara Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2 nci maddesi ile değişik 8 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "a) Onarıma ihtiyacı olmayan, yeni veya kullanıma hazır durumda olan hayrat taşınmazlar için ön tahsis yapılmadan kesin tahsis işlemi başlatılır."

            Madde 7- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "a) Küçük veya büyük çapta onarım gerektirecek taşınmazlarla ilgili tahsislerin iptali halinde iptale kadar yapılan onarım ve tahsis bedellerinden dolayı ilgili Kurum ve Kuruluş herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır."

            Yürürlükten kaldırılan hükümler
            Madde 8-
Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin c bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri, 8 inci maddesinin (c) bendi ile 13 üncü maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük
            Madde 9-
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 10-
Bu Tebliğ hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.