Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.11.1998 Salı Sayı:23526 (Asıl)
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
 
Vakıf Hayrat Taşınmazların Kurum ve Kuruluşlara Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   
  
       BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

            Amaç 
            Madde 1- Bu Tebliğin amacı, vakıf hayrat taşınmazların çeşitli kurum ve kuruluşlara tahsisinde uyulacak usul ve esaslarla, tahsis işleminin gerçekleşmesinden önce ve sonra yapılacak işlemleri belirlemektir. 

            Kapsam 
            Madde 2- Bu Tebliğ, vakıf hayrat taşınmazlar ile 10/9/1957 tarihli ve 7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun kapsamında mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen hayrat niteliğinde olan taşınmazları kapsar. 

            Dayanak 
            Madde 3- Bu Tebliğ 4/6/1998 tarihli ve 23362 sayılı Resmi Gazetedee yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin tahsis şartlarıyla ilgili 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            Tanımlar 
            Madde 4- Bu Tebliğde geçen; 

            Meclis : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini, 

            Genel Müdürlük : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünü, 

            Tahsis Komisyonu  : Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzüğün 6 ncı maddesine göre oluşturulan Komisyonu, 

            Kurul : Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurullarını, 

            Daire Başkanlığı  : Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını, 

            Bölge Müdürlükleri: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini, 

            Kurum ve Kuruluş  : Tahsis talebinde bulunan kurum ve kuruluşu, 

                            ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tahsis Şartları 

            Tahsis talepleri 
            Madde 5- Vakıf hayrat taşınmazların tahsis talebi aşağıdaki şekilde yapılır; 

            a) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin tahsis talepleri hayrat taşınmazın bulunduğu mahaldeki Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılır. 

            b) Kamu kurum ve kuruluşları, tahsis talebinde bulunabilmeleri için bağlı bulundukları merkez teşkilatlarından onay almak zorundadırlar. 

            c) Meslek odaları, vakıf ve kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin tahsis talepleri ise taşınmazın bulunduğu ilin valiliğine yapılır. 

            d) Valilikçe, talep sahibi kuruluşun amaçlarına uygun faaliyetleri talebi istenilen taşınmazda yürütmesinin uygun görülmesi halinde; tahsis talebi, taşınmazın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir. 

            Tahsis taleplerinin değerlendirilmesi 
            Madde 6- Bölge Müdürlüğüne intikal eden tahsis talepleri; 

            a) Tahsisi istenilen taşınmazın kullanılabilecek durumda olup olmadığı veya bakım, onarım, restorasyon ihtiyacı duyulan işler ile halihazır durumu Bölge Müdürlüğünce belirli bir formatta tespit edilir. 

            b) Tahsis talebinde bulunan kuruluş vakıf veya kamu yararına hizmet veren dernek ise, talep amaçlarının vakfın kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun olup olmadığı valiliğin görüşü esas alınarak belirlenir. 

            c) Vakıflar bölge müdürlüğü, taleple ilgili bilgi ve belgeleri bölge müdürlüğü'nün görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirir. 

            d) Bakım, onarım veya restorasyonun tamamlanma süresi azami 2 yıldır. Bu süre mücbir sebeplerden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken izinler nedeniyle 1 yıl daha uzatılabilir. 

            e) Tahsis talebi, Genel Müdürlükte Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde Tahsis Değerlendirme Komisyonu'nca yeniden değerlendirilir. 

            Taşınmaz hayrata birden fazla talep olması halinde; 

            1) Talep amacının, taşınmazın vakfiyesine uygunluğu, 

            2) Taşınmazın faaliyet amacına uygunluğu, 

            3) Talebin kamu yararına uygun olması ve eğitim, sağlık ve kültürel nitelikli kamu ihtiyaçlarını karşılaması, 

            4) Muafiyeti olan derneklerin dikkate alınması, 

            5) Yatırım bedeli veya kullanım bedeli, 

            6) Talep sahibinin faaliyetleri yürütebilme ve ihtiyaç duyulan onarımları yapabilme açısından mali gücünün belgeye dayalı yeterliliği, göz önüne alınarak tercih yapılır. 

            Ön tahsis 
            Madde 7- Ön tahsis işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. 

            a) Onarıma ihtiyacı olmayan, yeni veya kullanıma hazır durumda olan hayrat taşınmazlar için ön tahsis yapılmaz. 

            b) Hayrat taşınmazların ön tahsisinin yapılabilmesi için Genel Müdürlükçe düzenlenen ön rapora dayanan onarım ve restorasyon ihtiyacı olması şarttır. 

            c) Tahsis edilecek taşınmazların, tahsis yapılacak kurum ve kuruluşlarca restorasyonunun yapılmasının daha etkin bir şekilde kontrol edilmesi, meydana gelebilecek olumsuzluklara zamanında müdahale edilebilmesi için, tahsis kararı alınmadan önce aşağıdaki şartlarla ön tahsis yapılacaktır. 

            1) Taşınmazın bakım, onarım ve restorasyonu için Bölge Müdürlüğünce tahmini keşif bedeli belirlenir. 

            2) Talep sahibinden, tespit edilen keşif bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat döviz olarak tahsil edilir. 

            3) Geçici teminat veya kesin teminat döviz veya Hazine Müsteşarlığınca teminat verebilecekleri belirtilen bankaların verecekleri limit dahili süresiz kat'i döviz teminat mektupları olarak alınır. 

            4) Ön tahsisin süresi 6 aydır. Ancak, ihtiyaç olması ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde; bu süre 3'er aylık dönemler halinde azami 6 ay süreyle uzatılabilir. 

            5) Tahsisi isteyen kurum ve kuruluştan Genel Müdürlükçe uygun görülen ve sözleşmede belirtilen miktarda Amerikan Doları karşılığı teminat ve tahsisin meslek odaları, vakıf veya derneklere yapılması halinde restorasyonunun belirlenecek süre içerisinde yapılacağı ve tahsisi talep edilen taşınmazın kullanım bedellerinin zamanında ödeneceği, kullanım bedelleri zamanında ödenmezse gecikme faizi ile birlikte ödeneceğine dair noter tasdikli taahhütname alındıktan sonra projelerin hazırlanması ve bu konuda gerekli çalışmaların başlatılması için geçici yer teslimi yapılır. 

            6) Geçici yer teslimini müteakip, tahsis talebinde bulunan kuruluş, 

                i)   Taşınmaz eski eserse; röleve, araştırma ve restorasyon projesini hazırlattırarak, ilgili Kurulunun onayına sunmak üzere, taşınmazın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim eder, 

                ii)  Taşınmaz eski eser değilse, talep sahibi kuruluş, onarım projesini hazırlattırarak ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim eder, 

                iii) Tahsis talebinde bulunan kuruluşun hazırlattıracağı projeler ilgili Kurul ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce onaylandıktan sonra talep sahibi kuruluşun kesin tahsis için başvurur. 

            7) Ön tahsis süresince tahsis edilecek kurum ve kuruluş tarafından projeler hazırlanıp restorasyona başlanması için hazır hale getirilmemesi halinde kesin tahsis yapılmaz ve alınan geçici teminat şartlı bağış olarak hayrat fonuna kaydedilir. 

            8) Ön tahsis süresince bakım, onarım ve restorasyona başlanılamaz ve kullanıma yönelik herhangi bir faaliyette bulunulamaz. 

            Kesin tahsis 
            Madde 8- Kesin tahsis işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. 

            a) Onarıma ihtiyacı olmayan, yeni veya kullanıma hazır durumda olan hayrat taşınmazlar için ön tahsis yapılmadan kesin tahsis işlemi başlatılır. Keşif bedeli olmadan kesin tahsis işleminin yapılabilmesi için en az 5.000 en çok 10.000 Amerikan Doları maktu bir bedel kesin teminat olarak tahsil edilir. 

            b) Onarıma ihtiyacı olup ön tahsisi yapılan taşınmazlar için ön tahsis şartlarının yerine getirilmesi halinde kesin tahsis işlemi başlatılır. 

            c) Ön tahsisi yapılmış taşınmazların kesin tahsisi yapıldıktan sonra ön tahsis için tahsis edilen %3 oranındaki geçici teminat %6 ya çıkarılarak kesin teminata dönüşür. 

            d) Kesin tahsis işlemleri ile ilgili diğer hususlar 4/6/1998 tarihli ve 23362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

            e) Bankalar Kurulu Kararını gerektiren kesin tahsis işlemi başlatılmadan önce tahsis talebinde bulunan kurum ve kuruluşla bölge müdürlüğü arasında gerekli kararlar alındıktan sonra geçerli olmak üzere tahsis şartlarının belirlendiği bir ön protokol imzalanır. 

            f) Kesin tahsis hakkı elde eden kurum ve kuruluş tahsis şartlarına uyulması, vakfiyeye uygun olması ve Genel Müdürlükçe onay verilmesi durumunda sponsordan yararlanabilir ve kullandırılabilir. 

            Tahsis süresi 
            Madde 9- Tahsis süresi; tahsis müracatı, ön tahsis süresi, bakım, onarım ve restorasyon süresi hariç tutularak belirlenir. Bu süre 7044 sayılı Kanunla mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eden ve büyük onarım gerektiren hayrat taşınmazlar için azami 10 yıl, küçük onarım gerektiren veya onarıma ihtiyacı olmayanlar için azami 5 yıl kullanma süresidir. Bu süreler protokol hükümlerine uyulması şartıyla ilgilinin müracaatı üzerine süre bitiminden itibaren aynı süre uzatılabilir. 

            Tahsis bedelleri 
            Madde 10- Tahsis edilecek hayrat taşınmazda ne tür faaliyette bulunursa bulunulsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü takdir komisyonlarınca tespit edilecek bir kullanım bedeli alınacaktır. 

            Vakıflar Bölge Müdürlüğü takdir komisyonlarınca; 

            a) Taşınmazın onarım ve restorasyonu Genel Müdürlükçe yapılmış ise binanın önemi, kullanım için başka istekli olup olmadığı, bulunduğu bölge, şehir, cadde, sokak konumu, kullanım amacı, çevre kira rayiçleri ve yapılacak iyileştirme giderleri dikkate alınarak bedel tespit edilecektir. 

            b) Taşınmazın onarım ve restorasyonu tahsis edilecek idarece yapılacaksa, çıkarılacak keşif bedeli göz önünde bulundurulmak suretiyle bedel tespit edilecektir. 

            c) Bölge Müdürlüğü takdir komisyonlarınca tespit edilecek kullanım bedelleri, her yıl Toptan Eşya Fiyat Artış Endeksi artış oranında arttırılacaktır. 

            Tahsise konu taşınmazların kullanımı 
            Madde 11- Tahsis edilecek taşınmazlar; 

            a) Tahsis amacı dışında kullanılmayacaktır. 

            b) Eski eser vasfında olsun veya olmasın tahsise konu taşınmazlarda Genel Müdürlüğün bilgisi dışında tadilat ve onarım yapılmayacak, binanın şeklini ve görünümünü bozacak mahiyette inşaat faaliyetlerinde bulunulmayacaktır. 

            c) Taşınmazın bütünü veya bir bölümü başka kişi, kurum veya kuruluşun istifadesine sunulmayacaktır. 

            d) Tahsise konu taşınmaza zarar verecek ve görünümünü bozacak (çay ocağı, atölye vb.) faaliyetlerde bulunulamayacaktır. 

            e) Taşınmazda, tahsis işleminin gerçekleşmesinden sonra, en geç üç ay içerisinde bakım onarım veya restorasyona başlanacak ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde tamamlanacaktır. 

            Tahsis edilen hayrat taşınmazların takibi 
            Madde 12- Tahsis edilen hayrat taşınmazlar bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerince; 

            a) Her dört ayda bir düzenli olarak mahallinde incelenerek, tahsis kararı doğrultusunda kullanıp kullanılmadığı, gerekli onarımların yapılıp yapılmadığı tespit edilip, Genel Müdürlükçe hazırlanan formata uygun olarak her biri için ayrı ayrı bir rapor tanzim edilerek Genel Müdürlüğe, ilgili mülki idare amirliklerine ve tahsis yapılan kuruluşa gönderilecektir. Aksine bir durum tespit edilmesi halinde tebligat yoluyla düzeltme süresi verilir. 

            b) Taşınmazın vasfı, cinsi, tapu kayıtları, kütük kayıtları gibi tüm bilgileri ve resimlerini ihtiva eden tahsis kütük defteri bastırılarak, taşınmazlar bu deftere kaydedilecektir. 

            c) Tahsis edilen taşınmazın, tahsis süresi sona ermeden en az 3 ay önce tahsis yapılan Kurum ve Kuruluşa tebligat yapılarak tahsisinin yenilenmesini isteyip, istemedikleri tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilecektir. 

            Tahsislerin iptali 
            Madde 13- 

            a) Talepte bulunan kurum ve kuruluşların taleplerinden vazgeçmeleri, 

            b) 11 inci madde de yer alan (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinden herhangi birinin ihlal edilmesi, 

            c) Taşınmaz bünyesinde yürürlükteki mevzuata göre suç sayılan faaliyetlerde bulunulduğunun adli makamlarca tespit edilmesi, 

            d) Tahsise konu taşınmazın tahsis amacına aykırı olarak bütünü veya bir kısmında ticari faaliyette bulunulması, hallerinde 15 günlük ihtar süresinden sonra yapılmış olan tahsislerin ikinci bir işlem yapılmaksızın iptali cihetine gidilecektir. 

            Tahsislerin iptali ve süresi sona eren taşınmazların durumu 
            Madde 14- Herhangi bir nedenle tahsisin iptali veya tahsis süresinin sona ermesi halinde; 

            a) Küçük veya büyük çapta onarım gerektirecek taşınmazlarla ilgili tahsislerin iptali halinde; iptale kadar yapılan onarım ve tahsis bedelleri ile teminattan dolayı ilgili Kurum ve Kuruluş herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 

            b) Tahsisin yenilenmemesi halinde, tahsis süresi sonunda taşınmaz derhal boşaltılarak Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

            c) Tahsisin yenilenmesi talebinde bulunmayan ve buna rağmen tahsis süresi sonunda taşınmazın Genel Müdürlüğe teslim etmeyen kurum ve kuruluşlar hakkında taşınmazın tahliyesi konusunda yasal işlemlere başvurulacağı gibi, günün rayiç ve emsal kira bedelleri esas alınarak işgal tazminatı gecikme faizi ile birlikte tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici Maddeler 

            Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yayımı tarihinde yürürlükte olan süresi bitmemiş tahsislerde mali hükümler dışında bu Tebliğin (11), (12), (13) ve (14) üncü maddeleri uygulanır. 

            Geçici Madde 2- Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılmış olan tahsislerin tahsis sürelerinin bitiminde bu Tebliğ hükümleri uygulanır. 

            Geçici Madde 3- Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış tahsis talepleri için bu  Tebliğ hükümleri uygulanır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

            Yürürlük 
            Madde 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme 
            Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.