Ticaret mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.12.1998  Salı Sayı:23554
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 
1998 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği 
(Seri No: 3) 
  

            1998 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri İle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin 10/9/1998 tarihli ve 98/11637 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 13/9/1998 tarihli ve 23462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

           Bu Karar kapsamında 1998 yılı ürünü kütlü pamuğun satışı karşılığında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 Seri Nolu Uygulama Tebliği de 9/10/1998 tarihli ve 23488 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Söz konusu Tebliğin uygulaması sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar gözetilerek aşağıdaki düzenlemelerin de yapılması uygun görülmüştür.

            1. Son satış tarihi

            1 Seri Nolu Uygulama Tebliğinin 3 üncü maddesinde, tespit edilecek son satış tarihinden sonraki satışlar için prim ödenmeyeceği belirtilmişti. 

            İç ve dış piyasalardaki pamuk fiyatlarında gözlenen düşüşler ile çırçır işletmelerinin çalışma ve kapasite durumları dikkate alındığında, son satış tarihinin mümkün olduğunca geç bir tarih olarak belirlenmesinin üreticiler açısından büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

            Bu çerçevede kütlü pamuk son satış tarihi 31/3/1999 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki satışlar için prim ödenmeyecektir.

            2. Belgelerin bankaya ibraz süresi

            1 Seri Nolu Uygulama Tebliğinin 7/A, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde; alım bordrolarının ertesi hafta, prim ödemesi için istenilen belgelerin satış tarihinden itibaren 30 gün içinde ve düzenlenen kütlü pamuk teslimat makbuzlarının dökümünün her hafta sonu Bankaya gönderilmesi öngörülmüştü. 

            Ancak 1 Seri Nolu Uygulama Tebliğinin yayımlanmasından önce yapılan satışlarda belgelerin bankaya ibraz sürelerinin yetersiz kalması ve Ziraat Bankasının prim ödemelerinde gerekli teknik ve idari düzenlemeleri yapabilmek için ek süre talep etmesi nedenleriyle, daha önce yapılan kütlü pamuk satışlarına ilişkin belgelerin bankaya ibraz sürelerinin bu Tebliğin yayım 
tarihinden itibaren başlaması uygun görülmüştür. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden önce yapılan satışlardan sonra geçen süre ne olursa olsun belgelerin bankaya ibraz sürelerinin başlangıcı bu Tebliğin Resmi Gazetede yayımı tarihi olacaktır. Başka bir anlatımla, bu Tebliğin (3 Seri Nolu Tebliğ) yayım tarihinden önceki satışlar bu Tebliğin yayım tarihinde yapılmış gibi işlem görecektir.

            3. Tüccara yapılan satışlarda belgelerin bankaya ibraz süresi

            Bilindiği üzere 1 Seri Nolu Uygulama Tebliğinin 8 inci maddesinde prim ödemesi için aranılan belgelerin satış tarihinden itibaren 30 gün içinde bankaya ibrazı öngörülmüştü. Bu çerçevede tüccara yapılan satışlarda da prim ödenebilmesi için satış tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kütlü pamuk teslimat makbuzunun tüccar tarafından üreticiye verilmesi zorunlu bulunmaktaydı.

            Ancak tüccarların satın aldıkları kütlü pamuğu ihtiyaçları açısından bazen bir süre ellerinde tutma durumunda bulunmaları ile çırçır işletmelerinin kapasite ve çalışmalarındaki sıkışıklık gözetildiğinde, tüccara yapılan satışlarda belgelerin bankaya ibraz süresinin daha uzun tutulması yararlı olacaktır.

            Bu çerçevede yapılan değerlendirme uyarınca, 1 Seri Nolu Tebliğin 7 nci maddesinin (D) bendi kapsamında tüccara yapılan satışlarda belgelerin bankaya ibraz süresi 60 gün olarak belirlenmiş olup, bu tür satışlar için aynı Tebliğin 8/D maddesinde istenilen belgeler satış tarihinden itibaren 60 gün içinde Bankaya ibraz edilecektir. Bu Tebliğin (3 Seri Nolu Tebliğ) yayım tarihinden önceki satışlarda 60 günlük süre bu Tebliğin yayım tarihinde başlayacaktır.

            4. Tohum amaçlı kütlü pamuk üretimi ve teslimatları

            Bilindiği gibi prim ödenebilmesi için kütlü pamuğa ilişkin bir satış belgesi aranmaktadır. Kendi ürettiği veya sözleşmeli nüveci çiftçilerden ya da tüccarlardan teslim aldıkları kütlü pamuğu işleyerek pamuk tohumluğu üreten kamu kuruluşlarınca bir alım-satım yapılmadığı ve satış belgesi düzenlenmediği için, pamuk tohumluğu üreten kuruluşlar ve nüveci çiftçiler primden
faydalanamamaktadırlar. 

            Bu durumun kaliteli tohum amaçlı üretilen kütlü pamukların tohum üreten kamu kuruluşları yerine diğer alıcılara satılmasına yol açabileceği, ülkemiz kaliteli pamuk tohum üretim programını aksatabileceği ve genel anlamda pamuk tarımına zarar verebileceği gözetildiğinde bu tür kütlü pamuklarında prim sistemine alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

            Bu çerçevede tohum üretim amaçlı olmak kaydıyla; kamu kuruluşlarına yapılan kütlü pamuk teslimatları ile bunlar tarafından doğrudan üretilen kütlü pamuklar da prim kapsamına alınmıştır.

            Bu tür kütlü pamuk üreticilerine prim ödenebilmesi için bankaca aşağıdaki belgeler aranır.

           a) Tohum üreten kuruluşlara yapılan kütlü pamuk teslimatlarında:

           1) Üretici belgesi

           2) Vergi kimlik numarasını gösterir belge

           3) Kuruluş tarafından düzenlenen ve asgari kuruluşun unvanını ve adresini, üreticinin adı, soyadı, baba adı ve adresini, doğum tarihi ve yerini, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile teslim edilen kütlü pamuğun tip ve kalitesi, teslimat tarihi ve miktarını gösteren kütlü pamuk teslimat belgesi.

            Tohum üreten kuruluşlara tüccar tarafından yapılan teslimatlarda kütlü pamuk teslimat belgesi, tüccarın üreticiden yaptığı alım miktarları ile uyumlu bir şekilde her bir üretici adına ayrı ayrı düzenlenir. Bu belge tüccar tarafından üreticiye teslim edilir.

            b) Doğrudan kuruluş tarafından üretilen kütlü pamuklarda:

            1) Kuruluş tarafından düzenlenen ve Tarım İl Müdürlüğünce onaylanan asgari kuruluşun unvanını ve adresini, tohum amaçlı pamuk ekimi yapılan alanı ve öngörülen kütlü pamuk üretim miktarını gösterir belge

            2) Kuruluş tarafından düzenlenen ve Tarım İl Müdürlüğünce onaylanan asgari tohum amaçlı olarak üretilen kütlü pamuğun tip ve kalitesini, miktarını ve çırçırlama dönemini gösteren belge.

            Bu kuruluşlara yapılan kütlü pamuk teslimatlarında, kütlü pamuk satış tarihi yerine, kuruluş tarafından düzenlenen kütlü pamuk teslimat belgesi tarihi esas alınır ve belgelerin bankaya ibraz süresi buna göre hesaplanır.

            Bu kuruluşlar tarafından üretilen kütlü pamuklara prim ödenebilmesi için aranılan belgeler ise en geç 31/3/1999 tarihine kadar bankaya ibraz edilir. 

            5. Prime esas alınacak fiyat

            Prime konu kütlü pamuk satışlarında, satış ve tescil fiyatına bakılmaksızın 1 Seri Nolu Uygulama Tebliğinde öngörülen prim tutarı ödenir.

            6. Fatura nüshasının ibrazı

            1 Seri Nolu Uygulama Tebliğinin 7/B, 7/C, 7/D ve 8 inci maddelerinde, gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerce düzenlenmesi öngörülen faturanın birinci nüshası alıcıya verildiğinden, prim için aranılan diğer belgelerle birlikte faturanın üreticideki nüshasının ve fotokopisinin bankaya ibrazı gerekmektedir. Buna göre gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerce yapılan satışlarda düzenlenen faturanın, üreticideki nüshası Bankaca kabul edilecektir.

            Tebliğ olunur.