tarım mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.06.1999 Çarşamba Sayı:23734 (Asıl)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından:  
 
Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli    Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Seri No: 1) 
   
            Amaç, Kapsam ve Yetki 
            Madde 1- Bu Tebliğ, Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin çalışma konusuna dahil 1999 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşa satışında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin 9/4/1999 tarihli ve 99/12685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esaslarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

            Söz konusu Kararnamenin Eki Karar'ın 1 inci maddesi ile Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin çalışma konusuna dahil 1999 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşa satışında üreticilere verilecek prim tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

            Tanımlar 
            Madde 2- Bu Tebliğde geçen; 
            a) Kooperatifler ve Birlik: 30/4/1985 tarihli ve 3186 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Koza Tarım Satış Kooperatifleri ile Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini, 

            b) Banka: T.C. Ziraat Bankasını, 

            c) Destekleme Primi veya Prim: Yaş ipekböceği kozası üreticilerine Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi, ifade eder. 

            Prim Tutarı 
            Madde 3- 1999 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine satışında üreticiye verilecek destekleme primi sınıflar itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 

        Yaş Koza Sınıfı                                        Prim Tutarı (TL./Kg) 
        Damızlık ve I. Sınıf Yaş Koza                     1,400,000 
        II. Sınıf Yaş Koza                                         1,300,000 
        III. Sınıf Yaş Koza                                        1,200,000 
        Çepez Koza                                                   300,000 

            Uygulama konusu 
            Madde 4- Birliğin çalışma konusuna dahil 1999 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşa satışı karşılığında, üreticiler prim ödemelerinden yararlanır. 

            Ödeme şekli ile ödeme yer ve zamanı 
            Madde 5- Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır. 

            Saptanan prim üreticilere ödenmek üzere, gerekli belgelere istinaden Banka aracılığıyla Kooperatiflere ve/veya Birliğe aktarılır. 

            Aktarılan prim tutarları, Kooperatifler ve/veya Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç 10 gün içinde, ödeme belgelerine istinaden nakden veya hesaben ödenir. 

            Üretici Belgesi 
            Madde 6- Üretici belgesi 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu uyarınca ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilir. Ziraat odası bulunmayan yerlerde ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Üretici belgelerinin, 1999 yılı içerisinde düzenlenmiş ve muhtar tarafından onaylanmış olması gerekir. 

           Üretici belgesinde yaş ipekböceği kozası üretilen yer ve üretim miktarı gösterilir. 

            Ziraat odaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri ve muhtarlar, üretici belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler. 

            Prim uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının ve üreticinin yükümlülükleri 
            Madde 7- Kooperatifler, yaptıkları alımlara ilişkin olarak üreticilerden üretici belgelerini talep ve muhafaza eder. 

            Üretici belgelerinde belirtilen 1999 yılı yaş ipekböceği kozası üretim miktarı üzerindeki satışlar için prim ödenmez. 

            Kooperatiflerce, alınan ürünler için üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" düzenlenerek bir nüshası teslim edene verilir. Bu makbuzda; asgari ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar ile prim tutarı gösterilir. 

            Müstahsil makbuzu asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. 

            Prim ödemesi için bankaya ibraz edilecek belgeler 
            Madde 8- Prim ve alım tutarları ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler tarafından ertesi hafta Bankanın prim ödemekle görevlendirilen şubesine gönderilir. 

            Bu Tebliğin yayımından önceki alımlara ilişkin 'alım bordroları' yayım tarihini takip eden 15 gün içerisinde ilgili banka şubesine ibraz edilir. 

            Hukuki ve cezai sorumluluk 
            Madde 9- Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır. 

            Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Kooperatifler ve Birlik ile diğer ilgililerden geri alınır. 

            Yürürlük 
            Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

            Yürütme 
            Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.