tarım mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.04.2000 Cumartesi Sayı:24034 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

1999 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2000/18 )


            Madde 1- 31/12/1999 tarihli ve 2. mükerrer 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1999 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri İle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği"nin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "8- Prim ödemesi için komisyonca aranacak belgeler:

            A- Kütlü Pamuk Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden İstenilen Belgeler:

            1- Üretici Belgesi

            2- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi, (Fotokopi komisyon tarafından onaylanacaktır.)

            3- Müstahsil Makbuzu, (Gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerden fatura istenecektir.)

            4- Borsa Alım Satım Beyannamesi,

            5- Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,

            6- Tapu veya yerine geçecek belge,

            a) Belediyelere beyan edilen arazi varlığını gösteren belge,

            b) Vergi kayıtları,

            c) Köy Senedi,

            d) Veraset Belgesi,

            (Taşınmaz malın maliki ölmüş, ancak tapuda mirasçıları adına intikali yaptırılmamış durumlarda;

            - Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise; taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

            - Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise; malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış ilmühaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.)

            7- Kira Sözleşmesi

            a) Kiracılık, yarıcılık veya ortakçılıkla pamuk ekimi yapan üreticilerden istenir. Kira sözleşmesine ek olarak; Kiraladığı veya yarıcılık yaptığı arazinin sahibine ait tapu kaydı istenir.

            b) Üretim yapılan yer;

            - Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; bu malın zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, taşınmaz malı kullanan şahsın, bu yeri Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerinden kiraladığına dair Kira Sözleşmesini ibraz etmesi gerekir.

            - Hazine adına tespit ve tescil edilmemiş ise; bu malın Hazine adına tescilinin yaptırılması ve Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünden kiralandığına dair Kira Sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekir.

            - Padişahlık döneminden kalma ise;

            . Taşınmaz malın bulunduğu mahalde Kadastro yapılmış ise 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiştir. Bu durumda Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü ile Kira Sözleşmesi imzalanması ve bunun komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

            . Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise, bu tip taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanların; taşınmaz mala ilişkin yoklama kaydı, tapu kaydı veya vergi kayıtlarını ibraz etmeleri ve bu belgelerin muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından onaylanması gereklidir.

            - Mülkiyeti vakıflara ait bir arazi ise, ilgili vakıflarla yapılmış Kira Sözleşmesinin komisyona ibraz edilmesi gerekir.

            8- Davalı taşınmaz mallarda taşınmazın halen kullanıldığını gösteren belge,

            a) Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak, tapu maliki veya mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış ise, bu malların, Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının belgelenmesi gerekir.

            b) Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle, vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise; bu malların, Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının belgelenmesi gerekir."

            B- Pamuk Tohumluğu Üreten Kuruluşlara Yapılan Kütlü Pamuk Teslimatlarında İstenilen Belgeler;

            1- Üretici Belgesi,

            2- Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,

            3- Kütlü Pamuk Teslimat Belgesi; (Kuruluş tarafından düzenlenen ve üzerinde bu kuruluşun unvanını, adresini, üreticinin adı soyadı, baba adı ve adresini, doğum tarihini, yerini, bağlı olduğu vergi dairesini, vergi kimlik numarası, teslim edilen kütlü pamuğun tip ve kalitesini, teslimat tarihi ve miktarını, gösteren belgedir. Bu Belgede, kütlü pamuk satış tarihi yerine, kuruluş tarafından düzenlenen Kütlü Pamuk Teslimat Belgesinin tarihi esas alınır ve belgelerin komisyona ibraz süresi buna göre hesaplanır.)

            C- Doğrudan Kuruluş Tarafından Üretilen Kütlü Pamuk İçin İstenilen Belgeler;

            1- Kuruluş tarafından düzenlenen ve Tarım İl Müdürlüğünce onaylanan, üzerinde kuruluşun unvanını, adresini, tohum amaçlı pamuk ekimi yapılan alanı ve öngörülen kütlü pamuk üretim miktarını gösteren belge,

            2- Kuruluş tarafından düzenlenen ve Tarım İl Müdürlüğünce onaylanan, üzerinde tohum amaçlı üretilen kütlü pamuğun tip ve kalitesini, miktarını ve çırçırlama dönemini gösteren belge, istenilir."

            Madde 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

            "Ek Madde 1- Tapu sahibinin ve mirasçılarının bulunamaması, üreticinin uzun süreden beri bu araziyi ekmesi ve üretimin yapıldığı mahalde ikamet etmesi durumunda; komisyonlar ve köy ihtiyar heyetinin, yerinde üretim yapıldığını tespit etmesi kaydıyla, hazırlanacak keşif raporu, prim ödemesine esas belgelerden sayılır.

            Ek Madde 2- 31 Aralık 1999 tarih ve 2. mükerrer 23923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1999 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği Ve Soya Fasulyesi Üreticilerinin Desteklenmesine İlişkin 99/13798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliğlerinde belirtildiği üzere, destekleme primi almak isteyen üreticiler, 30 Nisan 2000 tarihine kadar ilgili komisyonlara müracaatlarını yaparlar. Müracaatını yapan, ancak tapuya ilişkin sorunlar nedeniyle istenilen belgelerini tamamlayamayan üreticilerin, başvuruları alınarak 30 gün içerisinde belgelerini tamamlamaları durumunda, komisyonlarca değerlendirilir.

            Ek Madde 3- Üreticilerin mal sattığı tüccarın iflas etmesi veya bulunamaması halinde; ilgili prim uygulanır. Komisyonlar tarafından, tüccarın iflas ettiğinin, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 26 ncı maddesi uyarınca kurulan Ticaret Sicil Memurluğundan ve/veya Vergi Dairelerinden tespit edilmesi veya tüccarın bulunamadığının Emniyet Teşkilatının ilgili birimlerince belgelenmesi koşuluyla, üreticilerden Borsa Alım Satım Beyannamesi istenmez.

            Ek Madde 4- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan arazilerde; Medeni Kanunun 912 nci maddesi, 3204 sayılı Kadastro Kanunu'nun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca özel mülkiyet konusu olamayacağından, bu taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanlar, prim ödemesinden yararlandırılmazlar. Bu mallar;

            a) Kadastro çalışmaları sırasında, kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu ortak malı niteliği (mera, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz mallar,

            b) Kadastro çalışmaları henüz yapılmamış yerlerde ise, muhtar ve Köy İhtiyar Heyetince kamu ortak malı niteliğinde olduğu belirtilen taşınmaz mallardır.

            Ek Madde 5- Kamulaştırılan yerlerde pamuk üretimi yapan üreticilere bu Tebliğ esaslarına göre prim ödemesi yapılmaz.

            Ek Madde 6- Çırçır işletmeleri tarafından, işletmenin 1999 yılı kütlü pamuk ürününü işlemeye başladığı tarihten itibaren her 15 günde bir, üretici bazında işlediği kütlü pamuk miktarını gösterir belge, İlçe Komisyonuna gönderilir. Bu kuruluşlar tarafından üretilen kütlü pamuklara prim ödenebilmesi için aranılan belgeler en geç 30/4/2000 tarihine kadar komisyona ibraz edilir."

            Madde 3- Bu Tebliğ, 31/12/1999 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.