tarım mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.04.2000 Cumartesi Sayı:24034 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

1999 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği ve Soya Fasulyesinin Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2000/19)


            Madde 1- 31/12/1999 tarihli ve 2. mükerrer 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1999 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği ve Soya Fasulyesinin Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri İle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "8- Prim ödemesi için komisyonca aranacak belgeler:

            A- Yağlık Ayçiçeği ve Soya Fasulyesi Üretimi Yapan Gerçek Kişilerden İstenilen Belgeler:

            1- Üretici Belgesi,

            2- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi, (Fotokopi Komisyon tarafından onaylanacaktır.)

            3- Müstahsil Makbuzu, (Gerçek usulde vergilendirilen çiftçilerden fatura istenecektir.)

            4- Borsa Alım Satım Beyannamesi,

            5- Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,

            6- Tapu veya yerine geçecek belge,

            a) Belediyelere beyan edilen arazi varlığını gösteren belge,

            b) Vergi kayıtları,

            c) Köy Senedi,

            d) Veraset Belgesi,

            (Taşınmaz malın maliki ölmüş, ancak tapuda mirasçıları adına intikali yapılmamış durumlarda;

            - Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmış ise, taşınmaz malı kullanan şahsın mirasçı olduğunun Veraset Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

            - Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise, malın zeminde mevcut olduğuna ve halen tapuya kayıtlı malın mirasçı tarafından kullanıldığına ilişkin muhtar ve ihtiyar heyetince imzalanmış, ilmühaber ile mirasçı olduğunu belirtir Veraset Belgesinin ibrazı şarttır.)

            7- Kira Sözleşmesi,

            a) Kiracılık, yarıcılık veya ortakçılıkla yağlık ayçiçeği ve soya ekimi yapan üreticilerden istenir. Kira Sözleşmesine ek olarak, kiraladığı veya yarıcılık yaptığı arazinin sahibine ait Tapu Kaydı istenir.

            b) Üretim yapılan yer;

            - Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu malın zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, taşınmaz malı kullanan şahsın, bu yeri Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerinden kiraladığına dair Kira Sözleşmesini ibraz etmesi gerekir.

            - Hazine adına tespit ve tescil edilmemiş ise, bu malın Hazine adına tescilinin yaptırılması ve Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerinden kiralandığına dair Kira Sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

            - Padişahlık döneminden kalma ise;

            . Taşınmaz malın bulunduğu mahalde Kadastro yapılmış ise 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiştir. Bu durumda Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü ile Kira Sözleşmesi imzalanması ve bunun komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

            . Taşınmaz malın bulunduğu mahalde kadastro yapılmamış ise, bu tip taşınmaz mallar üzerinde üretim yapanların taşınmaz mala ilişkin yoklama kaydı, tapu kaydı veya vergi kayıtlarını ibraz etmeleri ve bu belgelerin muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından onaylanması gerekir.

            - Mülkiyeti vakıflara ait bir arazi ise, ilgili vakıflarla yapılmış Kira Sözleşmesinin komisyona ibraz edilmesi gereklidir.

            8- Davalı taşınmaz mallarda taşınmazın halen kullanıldığını gösteren belge,

            a) Kadastro sırasında tapu kaydı uygulanarak, tapu maliki veya mirasçıları adına tespit işlemi yapılmış taşınmaz malların, Kadastro Beyannamesi/Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs veya mirasçısı tarafından halen kullanıldığının belgelenmesi gerekir.

            b) Kadastro sırasında tapu kaydının bulunmaması nedeniyle vergi kaydına göre veya herhangi bir belgeye dayanmadan zilyetliğe istinaden tespit yapılmış ise; bu malların, Kadastro Beyannamesi veya Tapulama Tutanağında tespit maliki olarak belirtilen şahıs tarafından halen kullanıldığının belgelenmesi gerekir.)

            Madde 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

            "Ek Madde 3- 31 Aralık 1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yağlık Ayçiçeği, Kütlü Pamuk ve Soya Fasulyesi Üreticilerinin Desteklenmesine İlişkin 99/13798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliğlerinde belirtildiği üzere, destekleme primi almak isteyen üreticiler, 30 Nisan 2000 tarihine kadar ilgili Komisyona müracaatlarını yaparlar. Müracaatını yapan, ancak tapuya ilişkin sorunlar nedeniyle istenilen belgelerini tamamlayamayan üreticilerin, başvuruları alınarak 30 gün içerisinde belgelerini tamamlamaları durumunda, komisyonlarca değerlendirilir.

            Ek Madde 4- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına tahsis edilen araziler; Medeni Kanunun 912 nci maddesi, 3204 sayılı Kadastro Kanununun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca özel mülkiyet konusu olamayacağından, bu mallar üzerinde üretim yapanlar prim ödemesinden yararlandırılmazlar. Bu mallar;

            a) Kadastro çalışmaları sırasında, kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu ortak malı niteliğinde olduğu (mera, yaylak, kışlak gibi.) tespit edilen taşınmaz mallar,

            b) Kadastro çalışmaları henüz yapılmamış ise, muhtar ve ihtiyar heyetince kamu ortak malı niteliğinde olduğu belirtilen taşınmaz mallardır.

            Ek Madde 5- Kamulaştırılan yerlerde üretim yapan üreticilere, bu Tebliğ esaslarına göre prim ödemesi yapılmaz."

            Madde 3- Bu Tebliğ, 31/12/1999 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.