tarım mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.02.2000 Çarşamba Sayı:23973 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nun Çalışması Hakkında Usul ve Esaslar


            Amaç ve kapsam
            Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, tarım hizmetlerinin düzenlenmesiyle ilgili yeni politikaların belirlenmesi, tarımsal destekleme sisteminin yeniden yapılandırılması ve tarımsal veri tabanı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nun kuruluşu ile görev ve yetkilerini belirlemek üzere hazırlanmış olup, bu hususlarla ilgili usul ve esasları kapsar.

            Hukuki dayanak
            Madde 2- Bu Usul ve Esaslar, tarım ve tarımsal destekleme politikalarının yeniden yapılandırılması ve tarımsal veri tabanı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 21/12/1999 tarihli ve 23913 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10/12/1999 tarihli ve 99/13759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar
            Madde 3- Bu Usul ve Esaslarda geçen;

            Bakanlık ; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı.

            Bakan ; Tarım ve Köyişleri Bakanı'nı,

            Kurul ; Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nu (TYDK)

            İlgili Kurumlar; Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni,

            Üye ; İlgili kurumlarca belirlenen ve Bakanlığa bildirilen temsilcileri,

            İlgili Kurullar; Yüksek Planlama Kurulu, Krediler Yüksek Kurulu, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nu,

            ifade eder.

            Kuruluş
            Madde 4- Kurul; Bakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında, 3 üncü maddede adı geçen Bakanlık ve Müsteşarlıkların en az Genel Müdür seviyesinde, T.C. Ziraat Bankası ile Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüklerinin, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde. T. Ziraat Odaları Birliğinin ise, Başkanı veya görevlendireceği yetkili temsilcilerden oluşur.

            İlgili kurumlar, Bakanlığa bir asıl, bir yedek üye isimlerini bildirir. Hukuki veya fiili nedenlerle Kurul'a katılamayan asıl üyenin yerine yedek üye çağrılır.

            Görevleri
            Madde 5- Kurul'un yapacağı çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Tarım politikaları konusunda kuruluşlararası koordinasyonu gerektiren ve tarımda yeniden yapılanmanın esaslarını ortaya koyan planların hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin konularda kararlar almak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

            b) Kamu kuruluşlarınca uygulanması planlanan destekleme politikalarını incelemek, karar vermek ve bu çerçevede İlgili Kurullar ve Kuruluşlara teklifte bulunmak.

            c) Tarım sektöründe düzenli bir kayıt sistemi ve veri tabanı ile çiftçi kayıt sisteminin oluşturulmasını sağlamak,

            d) Tarımla ilgili kanun tasarıları, teklifleri ile diğer mevzuat düzenlemelerini incelemek, görüş bildirmek ve tavsiyede bulunmak,

            e) İç ve dış piyasalar da dikkate alınarak, tarımsal üretim ve pazarlama konularında uygulanacak tarım politikalarını ve ilkelerini belirlemek, tarımsal üretimde verimliliği sağlayacak gerekli tedbirleri almak,

            f) Desteklemede uygulamaya konulacak kararlarla, tarımın alt sektörleri arasındaki dengeyi sağlayacak tedbirleri almak, destek ve teşvikleri verimli kılmak, destekleme amacıyla yapılan harcamaların, hedef kitleye ulaşmasını sağlayıcı tedbirler almak.

            g) Tarımsal üretimle ilgili ileriye dönük ürün desenlerinin uygulanmasını sağlayacak teşvik ve desteklerle üreticinin yönlendirilmesini sağlayacak tedbirleri almak.

            Çalışma usulü ve esasları
            Madde 6- Kurul'un çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

            a) Kurul, en az ayda bir defa toplanır. Gerekli hallerde Bakanlık olağanüstü olarak Kurulu toplantıya çağırabilir,

            b) İlgili kurumlarca gündeme alınması istenen konular, dokümanları ile beraber Kurul'un toplantı tarihinden en az 10 gün önce Kurul Sekretaryasına bildirilir. Gündem ve dokümanlar en az 7 gün öncesinden Kurul üyelerine ulaştırılır,

            c) Kurul'un sekreterya hizmetleri, Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nca yürütülür.

            d) Kurul, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve en az beş üyenin olumlu görüşü ile karar alır,

            e) Kurul, gerekli gördüğünde Bakan onayı ile yeni üye veya üyeleri Kurul'a dahil edebilir.

            f) Kurul, gerekli gördüğü zaman görüşlerini almak ve bilgisine müracaat etmek üzere ilgili kuruluş temsilcilerini toplantılarına davet edebilir.

            g) Kurul üyelerinin en az beşinin olumlu görüşü ile yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir.

            h) Sekretarya, Kurul toplantısının bitimini takiben yedi gün içinde toplantı tutanağını Kurul üyelerine imzalatır ve birer kopyasını üyelere iletir.

            Yürürlük
            Madde 7- Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 8- Bu Usul ve Esasları, Tarım ve Köyişleri Bakan'ı yürütür.