Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.07.1999  Perşembe Sayı:23756
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
 
VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN KİRALAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 
  
            Madde 1- 14/10/1998 tarihli ve 23493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ'in eki "Vakıf Taşınmaz Mallarının Kiraya Verilmesi Genel Şartnamesi'nin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "11- Kiracı kiraladığı yeri kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devredemez, hiç bir nedenle kiralananı kısmen veya tamamen başkasına işgal ettiremez, iş ortağı veya kar ortağı alamaz. 

            Ancak, İdarece mevcut kiracının birikmiş kira, yakıt, yönetim gideri v.s. borçlarını kanuni faizi ile birlikte def'aten ödemesi, mevcut kira bedelinde ve şartlarda yapılacak değişiklikleri devir alacak olanla birlikte kabul etmesi, hakkında kesinleşmiş tahliye kararı bulunmaması, devir alacak gerçek ve tüzel kişinin mali bakımından güçlü olduğunun belgelenmesi ve mali durumu güçlü muteber kefil göstermesi ve dikkate alınacak diğer hususlar gözönüne alınarak devre, iş değişikliğine, iş ve kar ortağı almaya izin verilebilir. Taliplinin mali durumunun güçlü olup olmadığının nasıl belirleneceği İdarece bir genelge ile açıklanacaktır. 

            Şirket grupları veya toplulukları, kiralanan taşınmaz malları genel ve özel şartnamelerle yönetim planındaki hususları yerine getirmek ve kiracılıkları devam etmek kaydıyla bünyeleri içerisinde sahibi olduğu şirketlerle imtiyaz verdiği şirket ve bayilerine kullandırabilir. Bu durumda esas kiracı durumundaki şirket grupları veya topluluklarının kiracılığı devam eder." 

            Madde 2- İşbu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.