Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.02.2000 Perşembe Sayı:23967
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN KIRALAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA TEBLIĞ

 
            Madde 1- 14/10/1998 tarihli ve 23493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ eki Şartnamenin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Vergi, resim, harç vb. tüm giderlerin tamamı kiracıya ait olup kiracı kira bedelinden hiç bir nam altında kesinti yapamaz, belirlenen kira bedelini aynen ödemekle yükümlüdür."

            Madde 2- Aynı Tebliğ eki Şartnamenin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Kiracı geçici ihale yapıldıktan sonra ilan giderlerini yatırmayı kabul ve taahhüt eder."

            Madde 3- Aynı Tebliğ eki Şartnamenin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Bir aylık kira bedelinin süresi içerisinde idareye ödenmemesi halinde bir yıllık kira bedelinin tamamı muaccel hale gelir. Kiracı da bunu defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder."

            Madde 4- Aynı Tebliğ eki Şartnameye aşağıda belirtilen 42 ve 43 üncü maddeler eklenmiştir.

            "42- Kiracı zorunlu sebeplerle iş değişikliği yapmak istediğinde kirasının artması gerekip gerekmediğine dair Bölge Müdürlüğünce komisyon kararı alınarak izin verilir."

            "43- Vakıf binalara konulacak olan reklam ve ilan panolarının konulmasına izin verilmesi; ebat, şekil ve bunlardan alınacak ücretin takdiri idarenin yetkisindedir. Kiracı bu konuda hiç bir hak iddia edemez."

            Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.