Vatandaşlık Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 21.09.2002 Cumartesi Sayı: 24883

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

VAKIF TAŞINMAZ MALLARIN KİRALAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  
             Madde 1- 14/10/1998 tarih ve 23493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kira süreleri dolan taşınmaz malların Genel ve Katma Bütçeye dahil idarelerin kiralarında bulunanlar için kira bedelleri diğer taşınmazlara emsal olmamak kaydı ile her yıl Devlet İhaleleri genelgelerinde belirlenen oranlarda, diğer kiracıların kira bedelleri toptan eşya fiyat endeksleri dikkate alınarak emsal ve rayiç bedele uygun hale getirilecektir."

 

             Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.