Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.12.1970  
Maliye Bakanlığından: 
Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:17
 
           Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18/2/1963 tarihli ve 199 sayılı kanunla değiştirilen, kabul edilmiyen indirimlere müteallik 15 inci maddesinin 7 numaralı bendinde "ihraç kanunlarına veya Devletle akdolunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisi istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden giderler, (Gerçek giderlerin kat'i olarak tespit edilmemesi halinde, bahis konusu gerçek giderler, Kurumlar Vergisinden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari değer toplamına, Banka Kredileri Tanzim Komitesince menkul kıymetler portföyü ile ilgili giderler nazara alınarak tayin olunacak ortalama gider emsalinin uygulanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari değer toplamı, ilgili hesap dönemine dahil ayların son günündeki vergiden muaf menkul kıymetler Portföyünün ortalaması esas alınmak suretiyle tespit olunur)" hükmüne istinaden, Banka Kredilerini Tanzim Komitesince ittihaz olunup 11/11/1963 tarihli ve 11552 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan 22/8/1963 günlü ve 130 sayılı kararla menkul kıymetlerin iktisap sebeplerine ve mahiyetlerine göre tespit edilen ortalama gider emsalleri 13 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde tespit ve ilan edilmiştir.

           Diğer taraftan, 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin murakabesi hakkında Kanun'un 12 nci maddesiyle, sigorta şirketleri, yapacakları sigorta akitleri dolayısiyle, sigortalılara vaki taahhütlerine karşılık biri sabit diğeri mütehavvil iki nev'i teminat göstermeğe mecbur tutulmuş bulunmaktadır. Mezkur Kanunun 12 nci maddesinde sabit ve mütehavvil teminatların  miktar ve mahiyetleri açıklanmış 15 nci maddesinde ise bu teminatların Devlet İç ve Dış istikraz tahvillerine de yatırılabileceği hükme bağlanmıştır.

           Sigorta şirketlerinin 12 ve 15 inci maddeler gereğince sabit ve mütehavvil teminat akçeleri ile satın aldıkları gelirleri vergiden muaf devlet tahvillerine ait faizlere ilişkin gider hisselerinin gerçek miktarının tespit edilmeyişi muvacehesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrası hükmüne istinaden ve 13 seri nolu K.V.K. Genel Tebliğinde bulunmayan ortalama gider emsalininde tespiti zorunlu bulunmaktadır.

           Bu konuda 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'nun 40 ıncı maddesinin 2 - e fıkrası gereğince Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin görev ve yetkileri (Bankaya devredildiğinden, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci maddesine 199 sayılı Kanunla ilave edilen 7 numaralı bend hükümlerine göre, T.C. Merkez Bankası Banka Meclisinin 18/12/1970 tarihl ve 179/9778 sayılı kararı ile tespit edilen sigorta şirketlerinin sabit ve mütehavvil teminatları mukabilinde temin ettikleri geliri vergiden muaf devlet tahvilleri için uygulanacak ortalama gider emsalleri.) aşağıdadır.

                                              Ortalama Gider Emsali
                                       -----------------------------------

      Tahvilin                     Kaynağın          Genel
                                 Gider hissesi   Gider hissesi  Toplam
                                        %             %            %

Sigorta şirketlerince, sabit            -            1/2          1/2
Teminat akçeleri karşılığı
bulundurulan Sigorta şirketle-
rince, Mütehavvil Teminat
akçeleri karşılığı olarak                                          1
bulundurulan                            2            1/2         2----
                                                                   2

           Üç sütun halinde gösterilen ortalama gider emsallerinden ilk sütunda yer alanlar kaynağın gider hissesini, yani bir nev'i özel gider payını bulmak, ikinci sütundakiler ise genel gider hissesini hesaplamak içindir. Üçüncü sütundaki rakamlar da ilk iki sütunun toplamını ifade etmektedir.

           Kurumlar Vergisi Kanunu'nun yukarıda zikredilen hükmü mucibince, bahis konusu tahvillerin, faizlerine isabet eden giderler ilgili gruptaki kıymetlerin itibari değer toplamına tabloda gösterilen ortalama gider emsalleri  uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.

           Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre ifası rica olunur.

                                                      Maliye Bakanı Y.
   TURAN BAŞKURT                 ADNAN BAŞER KAFAOĞLU
                                                     Gelirler Genel Müdürü