Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi : 17.08.1973  Sayısı : 14628
Maliye Bakanlığından:
Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:18

            15 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğine ektir.

            15 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 3/d bölümünün 6 ncı paragrafında, Türkiye’de işyeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından elde edilen kurum kazancı, aynı zamanda bu kurumun dar mükellefiyete tabi ortakları bakımından menkul sermayi iradı olduğundan, %25 Kurumlar Vergisine tabi tutulduktan sonra, ayrıca K.V.K. ‘nun 24 üncü maddesi gereğince %35 nispetinde Kurumlar Vergisi Tevkifatına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

            Buna dayanılarak yapılan uygulamalar dolayısıyla idare ile mükellefler arasında bir çok anlaşmazlığın ortaya çıktığı, bunların mali idari kaza mercilerince idare aleyhine karara bağlandığı ve bu konudaki kararların müstakal bir hal aldığı gözönünde tutularak tebliğin anılan paragrafımı kaldırılmış ve aynı konuda bundan böyle aşağıdaki esaslar göre işlem yapılması uygun bulunmuştur.

            1- Dar mükellef kurumlar tarafından gerek Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcileri vasıtası ile elde edilen kurum kazancının, gerekse özel beyanname ile bildirilen kazançların, %25 Kurumlar Vergisine tabi tutulduktan sonra kalan kısmı dağıtılmamış kurum kazancı sayılarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1137 sayılı Kanunla değişik 96 ve 105 inci maddeleri uyarınca %20 nispetinde gelir (Stopaj) vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.

            2- 15 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin yukarıda sözü edilen paragrafı uyarınca yapılan uygulamalarda doğan ve henüz karara bağlanmamış bulunan anlaşmazlıklardan vazgeçilecek, aynı konuda mali ve idari yargı mercilerince mükellefler lehine verilen kararlar bir üst merci nezdinde (Danıştay dahil) dava konusu yapılmayacaktır.