Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.07.1981 Cumartesi Sayı: 17411 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:22
 
            8/5/1981 gün ve 17334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin matrahının tayinine ilişkin VI ncı bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "c) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarının kurum kazancının tesbitinde gider olarak indirilebilmesi esası getirilmiştir; 

            Kurumlar Vergisi Kanununun 14 ncü maddesine eklenen 8 numaralı hükmü ile "faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları"nın kurum kazancının tesbitinde gider olarak indirilebileceği öngörülmüştür. Kanunun gerekçesinde de açıkça belirlendiği üzere yapılan bu değişiklik, bazı islam ülkeleri finans kuruluşlarından alınan kredi karşılığında bu kuruluşlara yapılan ödemeler bakımından hüküm ifade etmekte, bunun dışında bir anlam ve uygulama değişikliğine ilişkin bulunmamaktadır. 

            Bu itibarla Kurumlar Vergisi Kanununun örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizlerin kurum kazancının tespitinde indirilemeyeceğini öngören 15 nci madde hükmü yürürlükte olup bu tür sermayeye ilişkin olarak ödenecek faizlerin kar payı adı altında kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün değildir. Şu kadar ki; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 22 sayılı Karara ilişkin 1 No.lu Tebliğe göre münhasıran Türk Ticaret Kanunu uyarınca tahvil ihraç imkƒnına sahip anonim şirketlerce, T.C. Merkez Bankasından izin alınmak şartıyla çıkarılabilecek "kar ortaklığı belgeleri" ile temin edilecek fonlar açısından 15 nci maddenin uygulanması söz konusu olamıyacağından bu tür krediler için ödenen kar payları da kurum kazancının tesbitinde gider olarak indirilebilecektir." 

            Tebliğ olunur.