Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.06.1982 Pazar Sayı: 17723 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği  
Seri No:24
 
           Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunla değiştirilen, kabul edilmeyen indirimlere müteallik 15 nci maddesinin 7 numaralı bendinde "İhraç Kanunlarına veya Devletin Kanunların verdiği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine, isabet eden giderler, (Gerçek giderlerin katı olarak tespit edilememesi halinde, bahis konusu gerçek giderler, Kurumlar Vergisinde muaf menkul kıymetler portföyünün itibari değer toplamına, T.C. Merkez Bankası Meclisince menkul kıymetler portföyü ile ilgili giderler nazara alınarak tayin olunacak ortalama gider emsalinin uygulanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari değer toplamı, ilgili hesap dönemine dahil ayların son günündeki vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün ortalaması esas alınmak suretiyle tespit olunur.)" hükmü yer almış bulunmaktadır. 

           Bu hükme müsteniden, Banka Meclisinin 15/4/1982 günlü ve 3828/13427 sayılı Kararıyla tespit edilen geliri vergiden muaf menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden giderlerinin hesaplanmasında esas alınacak ortalama gider emsallleri aşağıdadır. 

                                            Ortalama Gider Emsalleri 
                                          Kaynağın           Genel 
       Menkul Kıymet Nev'i             Gider hissesi     Gider hissesi  Toplam 
----------------------------------    ---------------   --------------- ------ 
Kanuni ihtiyat akçeleri karşılığı 
olarak bulundurulan                         -                  3           3 
Mevduat karşılığı olarak bulundurulan       9                  3          12 
Serbest portföyde bulundurulan              9                  3          12 
Sigorta şirketlerince, sabit teminat 
akçeleri karşılığı olarak bulundurulan      -                  3           3 
Sigorta şirketlerince, mütehavvil teminat 
akçeleri karşılığı olarak bulundurulan      7                  3          10 

           Buna göre, menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden giderlerin, 13 ve 17 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğlerindeki açıklamalar dahilinde yukarıdaki tabloda gösterilen ortalama gider emsallerinin uygulanması suretiyle hesaplanması gerekmektedir. 

           Tebliğ olunur.