Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.09.1990 Çarşamba Sayı: 20626 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sahife:
Maliye Bakanlığından:  
  
Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:40
     
            5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesinin 6 numaralı bendinin son paragrafına 3239 sayılı Kanunla eklenen hükme göre; kurumların, yıl içinde yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları tutarını geçmemek üzere, ilgili dönemde ödemeleri gereken yıllık kurumlar vergisinin % 20'sinin kanuni süresinde tahsilinden vazgeçilerek, bu orana isabet eden vergi üç yıl süreyle faizsiz olarak ertelenebilmektedir. Ertelenen bu verginin, üç yıl içinde kurumlar vergisinin ödenme taksitleri ile birlikte eşit taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir. Bu teşvikten yararlanmak isteyen mükelleflerin yerine getirmeleri gereken hususlar, 5 Nisan 1986 tarih ve 19067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 4/b bölümünde açıklanmıştır. 

            Buna göre, vergi ertelemesinden yararlanmak isteyen kurumların, ilgili yıl kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinden önce, 31 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan belgelerle Maliye ve Gümrük Bakanlığına (Gelirler Genel Müdürlüğü'ne) başvurmaları gerekmektedir. Bakanlık, bu kurumların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin müracaatlarını, yeni teknoloji arayışına yönelik olup olmadığı açısından incelenmek üzere, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna ve/veya üniversitelerle kurumun araştırma yaptığı konuda uzmanlaşmış kuruluşlara intikal ettirecektir. 

            Diğer taraftan, Bakanlık vergi ertelemesi talebinde bulunan kuruma, yıl içinde yaptığı yeni teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 0,5'ini, incelemeyi yapacak olan ilgili kuruluşun veznesine yatırması için ayrıca bir yazı gönderecektir. Ancak, araştırma ve geliştirme harcamalarının % 0,5'i oranında hesaplanan söz konusu tutar 1990 yılı için hiçbir şekilde 20 milyon lirayı aşamayacaktır. Daha sonraki yıllar için esas alınacak azami tutar, bir önceki yılda uygulanan azami tutarın, yine bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı ile değerlenmesi suretiyle hesaplanacaktır. 

            Söz konusu meblağın incelemeyi yapacak olan kuruluşun veznesine ödenmesinden sonra bu kuruluş, kendi uzmanları veya görevlendireceği başka kuruluşlara ait uzmanlar marifetiyle gerekli incelemeleri yaptıracak ve inceleme sonucu düzenlenen ekspertiz raporunun bir örneğini, görüşünü de belirtmek suretiyle kurumlar vergisi beyanname verme süresinden önce Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderecektir. 

            Maliye ve Gümrük Bakanlığı, söz konusu ekspertiz raporunun ve ilgili kuruluşun görüşünün olumlu olması halinde, kurumun yıl içinde yaptığı ve ekspertiz raporunda yeni teknoloji arayaşına yönelik olduğu belirtilen araştırma ve geliştirme harcamaları tutarını geçmemek üzere, ilgili dönemde ödemesi gereken kurumlar vergisini üç yıl içinde dokuz eşit taksitte ödenmek üzere erteleyebilecektir. 

            Tebliğ olunur.