Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.11.1993 Perşembe Sayı :21748 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 33 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Seri No:44
 
            Bakanlığımızca çıkarılan ve 04.11.1993 tarihli ve 21748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan menkul kıymet alım-satım kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin 44 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde "Menkul Kıymet Yatırım Fonları"nın portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının vergilendirilmesi konusunda da gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. 

            Sözkonusu Genel Tebliğde yabancı ülkede kurulmuş olmakla birlikte Türkiye'de de faaliyette bulunan dar mükellef yatırım fonlarının Sermaye Piyasası Kanuna göre kurulan fonlar gibi kabul edilebilmesi ve istisnadan yararlanabilmeleri için, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundan kaynaklanan 
şartlara yer verilmişti. 

            Ancak, Sermaye Piyasası Kurulunun 18.11.1993 tarihli ve 21762 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Numaralı Sirkülerinde yurt dışında kurulup Türkiye'de faaliyette bulunan dar mükellef yatırım fonlarının Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları addolunabilmesi için haiz olmaları gereken şartlar aşağıdaki şekilde açıklanmış bulunmaktadır. 

            "Yabancı yatırım fonları ve ortaklıkları kendi ülkelerindeki hukuki yapıları nedeniyle birbirlerinden kesin hudutlarla ayrılamamakta ve sermaye piyasası mevzuatındaki tarifleri tam olarak karşılamamaktadırlar. Bu sebeple, Sermaye Piyasası Kurulu uygulamaları açısından portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan emeklilik ve sigorta kuruluşları ile bunlar tarafından kurulan fonlar ve ortaklıklar, ülke fonları, yatırım kuruluşları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi pek çok  çeşitte olan yabancı kurumsal portföy işletmecilerinin tümünün (Türk yatırım fonlarından mahiyet farklılıkları sözkonusu olsa dahi, sorunu yabancı mevzuata göre de çözümlemek zaruri olduğundan) mali mevzuat uygulamaları açısından, "Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları" gibi addedilmesi uygun görülmüştür." 

            Bu bakımdan, yurt dışında kurulup Türkiye'de faaliyette bulunan dar mükellef yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının, tam mükellef yatırım fonlarında olduğu gibi kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için, 44 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin (II/3) bölümünün (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı şartlara bakılmayacak; sözkonusu Genel Tebliğde yeralan diğer hükümlerin yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan 1 Numaralı Sirkülerdeki şartlar aranacaktır.(1),(2) 

            Tebliğ olunur.