Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 58  
Resmi Gazete: 27.02.1998 Cuma Sayı: 23271 (Asıl) Düstür Tertip:5 Cilt:38 Sahife:
Maliye Bakanlığından:
Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No.58
  
             4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunan indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmının gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür. 

            Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1997 yılı kazançlarının tespitinde gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı; yeniden değerleme oranının (%80,4), aynı dönem için belirlenen yıllık ortama ticari kredi faizi oranına (%100,2) bölünmesi suretiyle (%80,4 / %100,2=) %80,2 olarak tespit edilmiştir. Özel hesap dönemi 1998 takvim yılında sona eren mükellefler de bu oranı esas alacaklardır. 

            Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%80,2 x %25=) %20'sini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.  

            Tebliğ olunur.