Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.02.1999 Çarşamba Sayı: 23600 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:60
 
            1. 4369 sayılı Kanunla1 dernek ve vakıfların vergilendirilmesinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

            1. Dernek ve Vakıflarca Kendi Gelirlerinden Yapılacak Tevkifat Uygulaması 

            2. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6 numaralı bendine 4369 sayılı Kanunla eklenen (c) alt bendi ile, dernek ve vakıfların tevkifata tabi tutulmamış bazı gelirleri üzerinden tevkifat yapılması öngörülmüştür. Tevkifat dernek ve vakıfların kendileri tarafından yapılacak ve muhtasar beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edilerek ödenecektir. 

            1.1. Tevkifata Tabi Olan ve Olmayan Gelirler 

            3. Düzenlemeye göre tevkifata tabi olan ve olmayan gelirler şunlardır: 

            - Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin gelirleri kurumlar vergisine tabi olduğundan, tevkifata tabi değildir. 

            - Dernek ve vakıfların kendilerine ödeme yapıldığı sırada tevkifata tabi tutulmuş gelirleri (faiz ve repo gelirleri gibi), ayrıca kendilerince tevkifata tabi tutulmayacaktır. Kendilerine yapılan ödeme sırasında sıfır oranda tevkifata tabi tutulmuş (Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizi gibi2 gelirlerden ise dernek ve vakıflar bünyesinde tevkifat yapılacaktır. 

            - Derneklere kuruluşları sırasında kurucular tarafından ödenen aidatlar ile vakıflara kuruluşları sırasında amaçları için tahsis edilen mal ve haklar tevkifata tabi değildir. 

            - Üyelerine emekli aylık ve ikramiyesi vermek üzere kurulan vakıfların üyelerinden aldıkları aidat tevkifata tabi değildir. 

            1.2. Tevkifat Oranı 

            4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, dernek ve vakıflarca kendi gelirlerinden yapılacak tevkifat oranının; 

            - Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarla, kamu yararına çalışan dernekler için binde birden, 

            - Diğer vakıf ve dernekler için yüzde birden, 

            fazla olmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu bu yetkisine dayanarak bütün dernek ve vakıflar için oranı yüzde sıfır3 olarak belirlemiştir. 

            1.3. Defter ve Belge Düzeni 

            5. Yeni bir oran belirleninceye kadar dernek ve vakıflar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6/c numaralı bendinde belirtilen gelirleri için tevkifat yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir. Diğer nedenlerle muhtasar beyanname verilmesi halinde de bu gelirleri beyannameye dahil etmeyeceklerdir. 

            6. Tevkifat yapılmamakla ve muhtasar beyanname verilmemekle birlikte, bütün dernek ve vakıfların yürürlükte bulunan kendi mevzuatları ve Vergi Usul Kanunu uyarınca; 

            - Tutulması gereken bütün defterleri eksiksiz tutmaları, 

            - Alınması, düzenlenmesi ve saklanması gereken bütün belgeleri almaları, vermeleri ve saklamaları, 

            - Defter ve belgeleri istendiğinde ibraz etmeleri, 

            - Tevkifat oranı sıfır dahi olsa, tevkifat matrahlarının tespitine imkan veren her türlü kaydı yapmaları, 

            gerekmektedir. 

            2. Dernek ve Vakıflara Ait Bazı İktisadi İşletmelerin Kurumlar Vergisi Muafiyeti 

            7. Kurumlar Vergisi Kanununun 7'nci maddesinin 7 numaralı bendinde yer alan ve dernek ve vakıflara ait bazı iktisadi işletmeleri kurumlar vergisinden muaf tutan düzenleme, 4369 sayılı Kanunla 1/1/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

            8. Bu nedenle, daha önceki düzenleme çerçevesinde Maliye Bakanlığınca muafiyeti kabul edilen iktisadi işletmelerin muafiyeti bu tarihte son bulmuştur. 1/1/1999 tarihinden itibaren dernek ve vakıflara ait bütün iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi olacaktır. 

            Tebliğ olunur. 
 

1 29/7/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
2 7/10/1998 tarihli ve 98/11794 sayılı Kararname eki Karar uyarınca tevkifat oranı halen %0'dır. 
3 18/12/1998 tarihli ve 98/12225 sayılı Kararname eki Karar.