Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.10.1999 Cumartesi Sayı:23861 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:65


              4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak kısmının %25'inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

              Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1999 Temmuz - Eylül geçici vergi dönemi dokuz aylık kazançlarının tespitinde gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı %42.1 olarak tespit edilmiştir.

              Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%42.1 x %25 =) %10.5'ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

              Tebliğ olunur.