Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.01.2000 Salı Sayı:23944 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:66


            4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 41'inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak kısmının %25'inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

            Bu hüküm uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1999 yılı kazançları için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı %46,1 olarak tespit edilmiştir.

            Bu oran aynı zamanda 1999 yılı dördüncü geçici vergi vergilendirme dönemi için de uygulanacaktır.

            Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%46,1 x %25 =) %11,5'ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

            Tebliğ olunur.