Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.07.2000 Cumartesi Sayı: 24124 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:68


            4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak kısmının %25'inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

            Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2000 yılı Ocak - Haziran geçici vergi dönemi 6 aylık kazançlarının tespitinde gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı %73.3 olarak tespit edilmiştir.

            Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%73.3 x %25 =) %18.3'ünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

            Tebliğ olunur.