Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.05.2001 Pazar Sayı:24394 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:71


            4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarın %25'inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

            Bu hüküm uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2001 yılı Ocak - Mart geçici vergi dönemi kazançları için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı %31 olarak tespit edilmiştir.

            Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%31 x %25=) %7.7'sini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

            Tebliğ olunur.