Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 31.07.2002 Çarşamba Sayı: 24832 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:77

 

             4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak indirim oranının uygulanması sureti ile hesaplanacak tutarın %25'nin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

 

             Bu hüküm uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 yılı Nisan - Haziran ikinci geçici vergi dönemi altı aylık kazançları için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı %78.66 olarak tespit edilmiştir.

 

             Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%78.66 x %25 =) %19.66'sını kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

 

             Tebliğ olunur.