Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 26.10.2002 Cumartesi Sayı: 24918 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:78

 

            4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarın % 25 inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

 

            Bu hüküm uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 yılı Temmuz-Eylül geçici vergi dönemi dokuz aylık kazançlarının tespitinde gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı % 83.2 olarak tespit edilmiştir.

 

            Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının ( % 83.2 x % 25=) % 20.8'ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

            Tebliğ olunur.